Kerekes és Társai Ügyvédi Iroda

+ H-1154 Budapest, Őrjáró tér 5.

((+36) 30/949-4925 (/fax (+36) 1/416-5495

adószám: 18277212-2-42

Kamarai nytsz: 3768/BÜK.

Letéti bankszámla: GRÁNIT Bank 12100011-10025815

Email: drkerekes@kerekesdr.hu

honlap: www.kerekesdr.hu

 

 

 

 

ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS

peres eljárásban ügyvédi képviseletre

 

 

I. Felek

 

1.1. Megbízó, a továbbiakban (több Ügyfél esetén együttesen is) Ügyfél:

neve:                    

lakcím:                                

született:              

anyja neve:        

 

neve:

 

 

lakcím:

 

 

született:

 

 

anyja neve:

 

 

telefonszáma:

 

 

email címe:

 

 

 

Kapcsolattartáshoz           telefonszám:       

email cím:           

Az ügyben tájékoztatást kérhet:   

 

1.2. A Megbízó a BÁTOR PROGRAM Egyesület (székhelye: H-1154 Budapest, Őrjáró tér 5.; nytsz: 01-02-0014850, továbbiakban Egyesület) tagja, aki az egyesületi érdekképviselet körében kíván szerződést kötni.

 

2.1. Megbízott, a továbbiakban Iroda:

Kerekes és Társai Ügyvédi Iroda

Iroda: 1154 Budapest, Őrjáró tér 5.

Kamarai nytsz: 3768/BÜK.; adószáma: 18277212-2-42

Képviseli:             Dr. Ölveczky István ügyvéd

igazolvány száma: Ü-112637, Kamarai Azonosító Száma: 36066580

 

2.2. A Megbízott a BÁTOR PROGRAM Egyesület tagjaként az Egyesület és tagjainak jogi képviseletét látja el, az eseti megbízásokat azonban külön ügyvédi szerződésbe kell foglalni, amelyet a Felek ezen megbízásban határoznak meg.

 

3. Az Ügyfél és az Iroda a továbbiakban együttesen Felek. Több Ügyfél esetén bármelyikük nyilatkozatát az Ügyfelek egyeztetett közös nyilatkozatának tekinti az Iroda.

 

4. A megbízás célja

A megbízás célja a peres eljárással kedvezőbb tárgyalási pozíció kialakítása a perenkívüli megegyezéshez.

 

 

II. Megbízás tárgya

 

1. Kölcsönszerződés

Az Ügyfél, mint adós és a Hitelező:

Merkantil Bank Zrt.

székhely:                              1051 Budapest, József Attila u. 8.;

cégjegyzék száma:            01-10-045231;

adószáma:                          10433748-2-44

 

Hitelező neve:

 

Merkantil Bank Zrt.

 

 

székhelye:

 

1051 Budapest,

József Attila utca 8.

 

 

cégjegyzék száma:

 

01-10-041465

 

 

Adószáma:

 

10433748-2-44

 

közötti 00000 számú kölcsön szerződés.

Engedményezésnél

Engedményes: OTP Faktoring Zrt.

 

III. Megbízás tartalma

 

1. Az Ügyfél a mai napon megbízza az Irodát, az Iroda a megbízást elvállalja, hogy a II. fejezetben meghatározott szerződés és a VII. fejezetben felsorolt iratok alapján az Iroda az ügylet érvénytelenségének megállapítására

-a megfelelő iratot elkészítse és azt a bíróságnál a Hitelezővel szemben előterjessze közvetlenül az Iroda vagy az Ügyfél a saját nevében, továbbá

- ellássa az Ügyfél jogi képviseletét.

Új per indítása esetén

2. Keresetlevél

2.1. A keresetlevél szükség esetén tartalmazza a végrehajtás felfüggesztési kérelmet és a költségkedvezmény iránti kérelmet is.

Felperesi perbelépés esetén

2.Keresetlevél

2.1. Az Iroda által a Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapesti II. és III. kerületi Bíróság előtt 14.P.21.000/2020. számon folyó perben szükség szerint:

-módosítja a keresetet,

-kérelmet terjeszt elő a végrehajtás felfüggesztésére illetve

-költségkedvezmény iránti kérelmet nyújt be.

Ügyfél ellen indult eljárásban

2.Ellenkérelem

2.1. Az Iroda által a Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapesti II. és III. kerületi Bíróság előtt 14.P.21.000/2020. számon folyó perben ellenkérelmet készít.

------------------------------------

2.2. Az első iratkészítés díját a IV. fejezet 2. pontja tartalmazza.

 

3. Jogi képviselet

A megbízás kiterjed a peres eljárásban a jogi képviselet ellátására:

- a perben szükséges bírósági levelezés bonyolítására, a szükséges nyilatkozatok megtételére;

- személyes képviselet biztosítására a tárgyalásokon.

 

3.1. Jogi képviseletről

Az Iroda a személyes tárgyalási részvétel kivételével külön díjazás nélkül vállalja a per során a jogi képviselet ellátását. A képviselet körében az Iroda fogadja a bírósági iratokat és a pernyertességhez szükséges nyilatkozatokat, beadványokat benyújtja a bírósághoz.

 

4. Tárgyalás

4.1. A megbízás a IV. fejezet 5. pontja szerinti ügyvédi díj mellett a személyes jogi képviselet ellátását is tartalmazza.

 

4.2. Tárgyalások gyakorisága

A megismert joggyakorlat szerint (egy hiánypótlást követően) az első tárgyalást a beadástól számított kb. 3-4 hónapra tűzik (perfelvételi tárgyalás), a továbbiakra 2-3 havonta kerül sor (érdemi tárgyalás a bizonyítás körében). Várhatóan kb. 2 tárgyalás szükséges a bíróságnak az ítélethozatalra. Az I. tárgyaláson az ügyvédeké a szó a kérelmek végleges bírósági rögzítése érdekében és a tényállás tisztázása az ügyfél személyes meghallgatásával. A II. tárgyaláson a bizonyítás folyik, a tanúkat idézik és ott ítélet várható. Ha a tanú nem jelenik meg, további tárgyalásra lehet számítani. Az elmúlt időszakból ismert a tárgyalás felfüggesztése, ha az Európai Unió Bírósága előtt olyan előzetes döntés hozatali eljárás van folyamatban, amely az ügyre is hatással lehet. Az EU Bíróság kb. 15 hónap alatt hozza meg döntését.

 

4.3. Tárgyalás ütközés

Az Ügyfél elfogadja, hogy tárgyalások ütközése esetén (egyidőben több tárgyaláson kellene részvenni az eljáró ügyvédnek) az utóbb kitűzött tárgyaláson a személyes képviseletet az Iroda nem tudja biztosítani. Ilyen esetben az Ügyfélnek kell a bíróságon nyilatkozni, hogy a Kereseti kérelmét az írásban előadottaknak megfelelően tartja fenn és az ellenfél nyilatkozatát nem fogadja el.

 

4.4. Ügyfél részvétele a tárgyaláson

Az Ügyfél személyes részvétele feltétlenül ajánlott akkor is, ha személyesen nem idézte a bíróság. A perfelvételi tárgyaláson nyilatkozni kell a tényállásról, annak elmaradása, kiegészítése nem pótolható, az alapos bizonyítást veszélyeztetheti. Érdemi tárgyaláson a bizonyítás során az Ügyfél személyes kontrollja rendkívül fontos lehet a helyes tényállástól eltérő nyilatkozatok megcáfolására. A tárgyalási felkészülést az alábbi oldal tájékoztatója tartalmazza: http://www.batorprogram.hu/0/Személyes meghallgatás.htm. Az Ügyfél a megbízás aláírásával vállalja, hogy a tárgyalásig a tájékoztatót elolvassa és jelzi az Irodának, ha nem tud résztvenni a tárgyaláson.

 

4.5. Ügyfél nyilatkozata a fizetőképességéről

Az Ügyfél –és a képviseletében eljáró Iroda - a peres eljárásban úgy nyilatkozik, hogy vállalja:

- teljes semmisség esetén a szerződésből származó jogalap nélküli gazdagodását (az átvett összeg eddig még vissza nem fizetett részét) MNB alapkamattal egyösszegben meg tudja fizetni;

- részleges semmisség esetén a szerződés szerinti első havi forint részlettel számolva fizetni tudja a havi törlesztéseket, továbbá teljesíteni tudja egyösszegben az így számított elmaradását.

 

5. A megbízás nem terjed ki a Hitelezővel (és jogutódjával) fennálló egyéb tartozások kezelésére, peresítésére, egyéb peres, peren kívüli eljárásokra, az ügyben iratbeszerzésre banktól/hatóságtól, a banki ügyintézésre, banki kapcsolattartásra, levelezésre, ajánlat, megállapodás előkészítésére.

 

6. Üzleti titok

6.1. A per során beadott iratok olyan szellemi terméknek minősülnek, amely fokozott védelem alatt áll. Az Ügyfél kártérítési felelőssége tudatában vállalja, hogy a perben a bíróságon vagy az Iroda által megismert iratokat üzleti titokként kezeli.

 

6.2. Ügyvédi titok

Az Ügyfél felmentést ad az Iroda számára az ügyvédi titok alól az egyesületi tagok körében a bírósági eljárások során keletkezett iratok megismerésére.

 

 

IV. Ügyvédi munkadíj

 

1. Bevizsgálás/konzultáció

1.1. A szerződés bevizsgálás díja 25.000Ft+27% ÁFA =31.750Ft.

A megbízás személyesen vagy skype videó kapcsolat útján történik, amikor az Iroda tájékozódik a tényállásról és tájékoztatja az Ügyfelet a lehetséges pertechnikákról.

Amennyiben az Ügyfél már korábban résztvett konzultáción a szerződésével kapcsolatban, akkor további személyes konzultációra nincs szükség.

 

1.2. A megbízást követően az Ügyfél által kért személyes vagy skype videó kapcsolat konzultációs díja megkezdett óránként 25.000Ft+27% ÁFA =31.750Ft.

Új per indítása esetén

2. Keresetlevél

Ügyfél ellen indult eljárásban

2. Ellenkérelem

Perben képviselet átvétele

2. Kereset pontosítás

---------------------------------------

2.1. Az irat elkészítésének díja 100.000Ft+27% ÁFA =127.000Ft, amely a megbízás aláírásával egyidejűleg esedékes készpénzben.

 

2.2. Részletfizetés

A Bátor Program tagjainak módjuk van a részletekben történő díjfizetésre, ha a tartozás 3 hónap alatt nem haladja meg a bruttó 25.000Ft-ot. A fizetési ütemezés szerinti teljesítés mulasztása a részletfizetési kedvezményt megszünteti, a fennálló tartozás egyösszegben esedékes. Az irat elkészítése 1/Egy db kölcsönszerződésre és 1/Egy db perre vonatkozik. A megbízás része az esetleges költségkedvezmény kérelmek és végrehajtás felfüggesztési kérelmek benyújtása is.

 

2.3. Minden további per, így a szerződéssel kapcsolatos más érvénytelenségi per, végrehajtás megszüntetési per indítása (kereset készítés), vagy bekapcsolódás (más képviselővel kezdeményezett per átvétele), alperesi ellenkérelem elkészítésének díja: 100.000Ft+27% ÁFA =127.000Ft.

 

2.4. A megbízás lezárási díja: 25.000Ft+ÁFA=31.750Ft.

 

3. Sikerdíj

3.1. A sikerdíj nettó értéke a Hitelező által követelt és a perben megállapított kedvezőbb fizetési kötelezettség közötti különbség 10/Tíz százaléka.

 

3.2. Az Iroda a sikerdíját a perben az Ügyfél javára megállapított perköltségből számítja le. Az efeletti rész megfizetésétől az Iroda eltekint annak érdekében, hogy az Ügyfélnek a sikerdíjat ne kelljen saját forrásából kiegészíteni.

 

4. Engedményezés

4.1. Az Ügyfél mint engedményező, az Iroda mint engedményes ezen szerződésben megállapodnak, hogy a megbízás alapján a peres eljárásokban megítélt perköltséget az engedményező az engedményesre engedményezi teljes egészében, annak járulékaival együtt. Ennek oka, hogy a hitelező a perköltséget ne saját követelésébe számítsa be.

 

4.2. Kivonatos megbízási szerződés

A perben a megbízási szerződést a díjak érvényesíthetősége érdekében be kell csatolni, ezért a Felek a megbízási szerződésből a díjakra vonatkozó kivonatot készítenek, írnak alá, amely a meghatalmazás bírósági melléklete. Eltérő szöveg esetén - a Felek viszonylatában - nem a kivonat, hanem a megbízási szerződés a meghatározó. Az eltérés oka, hogy a bíróság a sikerdíj alapját másképpen számolja.

 

5. Tárgyalás

5.1. A tárgyalás díja 50.000Ft+27% ÁFA =63.500Ft, amely összeg a tárgyalást megelőző 5. napon esedékes. A tárgyalási díj a valóságos felkészülési időráfordítástól és tárgyalási időtől függetlenül változatlan, ha az Ügyvéd a tárgyalás helyszínén megjelent (elmaradt tárgyalás esetén is) vagy elektronikusan (skype) résztvett a tárgyaláson.

 

5.2. Tárgyaláson kívüli határozathozatal esetén –amennyiben a bíróság így rendelkezik- csak a felkészülési díjat (1 óra) kell megfizetni (25.000Ft+27% ÁFA = 31.750Ft).

 

6. Díjak, költségek teljesítése

A fizetés történhet személyesen készpénzben az Irodánál, átutalással vagy postai csekk befizetéssel az iroda címére (1154 Budapest, Őrjáró tér 5.). Az Iroda a díjakat, költségeket, részbefizetéseket az Ügyfél "Ügyfélszámláján" vezeti és teljesítéskor számlázza, legkésőbb a megbízás megszüntetésekor. Magán személy részletfizetése esetén az előlegek az utolsó teljesítéskor kerülnek kiszámlázásra, ha azt az Ügyfél korábban nem igényli.

 

7. Egyéb intézkedés

Az üggyel kapcsolatban kért egyéb intézkedés, konzultáció, iratkészítés nem része a megbízásnak, külön írásbeli (levélben) megrendeléssel kérhető. Díja 25.000Ft+27% ÁFA =31.750Ft/óra és írott oldal, így különösen egyéb beadvány, a végrehajtási záradék törlési kérelem, végrehajtási kifogás készítése, banki ajánlat tétel, törzskönyv kikérése, tartozás kiszámítása szerződés érvénytelensége esetén (jegybanki kamattal, BUBOR kamattal, stb.). Az egyéb eljárás díja az intézkedés megrendelésekor esedékes. A külön megbízás (megrendelés) az Iroda írásbeli elfogadásával érvényes.

 

 

V. Költségek

 

1. Az Ügyfelet terhelik a megbízás ellátásával kapcsolatos kiadások és azok előlegezése a honlapon közzétett ügyvédi díj és költségjegyzéket is figyelembevéve (www.kerekesdr.hu/jellemzo_koltsegek).

 

2. Fontosabb ügyvédi költségek (nettó összegben)

Levelezési díj:                                                                    3000Ft/levél (+1pld másolat készítés díja)

ügyféllel, bírósággal postán levélben, elektronikusan emailenként, iratbeadásonként)

Iratnyomtatás, fénymásolás:         A/4 oldal:             50Ft/oldal;

Utazás                  Budapesten kívül:                              3500Ft és 2x70Ft/km;

Jogi képviselet nélküli ügyintézés:                 10.000Ft/alkalom,

A megbízás lezárási díja:                                                                25.000Ft.

Újraszerződési díj (felmondott megbízás újrakötése):              25.000Ft

Irattári betekintés:                                                           3000Ft/frissítés.

 

Az Iroda a honlapján, csak az Ügyfél által hozzáférhető módon - személyes kóddal elérhetően –nyilvántartja a peres eljárás iratait. Az Ügyfél emailben kérheti a betekintést, illetve aktualizálást az iratokba. Az irat kezelés díja a levelezési díjjal azonos (3000Ft).

 

Korábbi megbízási díjak, költségek összesítése:        3000Ft/frissítés.

 

Az Ügyfél a felmerült költségekről annak keletkezésekor emailen kap tájékoztatást.

 

3. Illeték

Az illeték alapja a pernyertesség alapján megállapítható valóságos követelés (pertárgyérték) 6%-a, amely a keresetlevél beadásával egyidejűleg esedékes. Végrehajtás megszüntetési perben a végrehajtási okirat (záradék) alapján követelt teljes tartozás 6%-a. A keresetet ítélet előtt vissza lehet vonni, ebben az esetben az eredeti illeték 30%-át kell megfizetni. Legkésőbb az első tárgyaláson vagy előtte történő elállás/visszavonás esetén a kereset illetéke csak az eredeti illeték 10%-a. Fellebbezésnél 8% az illeték, felülvizsgálatban 10%.

Alperesi pozícióban az Ügyfélnek illetéket előlegezni nem kell, csak pervesztesség esetén kell megfizetni a pertárgy érték összege után 6% illetéket akkor is, ha illetékfeljegyzési jog van.

Visszautasított keresetlevél esetén

Amennyiben a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül visszautasította, az ismételt illeték előlegezése, megfizetése az Ügyfelet terheli. (A visszautasított kereseti kérelem illetéke jogerősítés után az Ügyfél NAV számlájára visszakerül).

---------------------------------------

4. Perköltség

A költségkedvezmény csak a bírósági illetékre vonatkozik, a pervesztes félnek kell a pertárgy érték összege után 5% ügyvédi költségét megtéríteni az ellenfél részére. Fellebbezésnél és felülvizsgálatnál 2,5-2,5% az ellenfél további perköltsége az illetéken felül.

 

5. Fokozott kockázat

5.1. Az Iroda felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a kölcsönszerződések részleges/teljes semmisségét, az érvénytelenség jogkövetkezményeként az érvénytelen tételek nélküli elszámolást, a közjegyzői okiratok érvénytelenségét a bírósági gyakorlat még nem ismerte el. Felperesi pozícióban gyakori a keresetlevél visszautasítása is, illetve alperesi pozícióban a pervesztesség. A végrehajtási záradék törlését és a végrehajtási kifogásokat is elutasítja a bíróság. Költségkedvezmény kérésénél előfordul a vagyonnal (ingatlannal, gépkocsival) rendelkező Ügyfél kérelmének elutasítása.

 

5.2. Arra is lehet számítani, hogy jogerős semmisség megállapítása esetén a bíróság pótolja a szerződés semmisségét megalapozó hiányosságait, vagy törli az érvénytelen rendelkezést és deviza elszámolással, esetleg magas forintkamattal érvényessé teszi a szerződést.

 

 

VI. Más ügyvédek

 

1. Az Ügyfél kijelenti, hogy e megbízással kapcsolatban más ügyvédet nem bízott meg, vagy ha igen, akkor ezen megbízás alapját képező jogügylettel kapcsolatos ügyvédi megbízásból eredő tartozása nincs.

 

2. Az Ügyfél a Pp. 68.§ (4) bekezdése alapján hozzájárul, hogy az Iroda a megbízás ellátásához más ügyvéd közreműködését is igénybe vegye. Az elszámolás ez esetben történhet közvetlenül a közreműködő ügyvéddel.

 

 

VII. Iratok a kérelem készítéshez

 

1. A perhez szükséges iratok az ügyre vonatkozó személyes ügyvédi vagy pertársi meghatalmazás [M1] mellett az alábbiak:

1.1. A megbízás szerinti kérelem a következő iratok nélkül nem készíthető el, nem adható be:

 

Elektronikus megnevezése

Kölcsön szerződés (az első, nem a módosítás)

[M2] Kölcsön szerződés

Adatlap (2. pontban részletezve)

[M3] Adatlap

Közjegyzői hagyatéki végzés

(ha a szerződő fél valamelyike elhunyt)

[M4] Hagyatéki végzés

 

FELMONDÁS UTÁN

Felmondás előtti utolsó felszólítás

[M5] Banki felmondás

Banki felmondás

[M6] Banki felmondás

Közjegyzői felmondás

[M7] Közjegyzői felmondás

Engedményezési értesítő (engedményezés/faktorálás esetén)

[M8] Engedményezés

 

1.2. FIGYELEM! Az Iroda csak akkor tudja megkezdeni a munkát, ha az 1. pontban felsorolt iratok rendelkezésre állnak. Az Iroda nem képes a hiányok nyilvántartására. Amikor az iratok levélben (postán, postaládába eljuttatva vagy emailen) rendelkezésre állnak, akkor tudja megírni a kérelmet. Közben külön nem tudja felhívni az Ügyfél figyelmét a hiányok pótlására.

 

Perben képviselet átvétele

1.3. Amennyiben már elindult a bírósági eljárás, a perben eddig beadott és a bíróságtól kapott minden irat 1 másolati példánya az ügyfél általi feladás, átvétel dátumának feltüntetésével. Értelemszerűen, ha a bírósági iratok tartalmazzák a fent felsorolt okmányokat, azokat nem kell külön csatolni.

---------------------------------------

2. Tényállás iratai

Internetről Elérhető/letölthető a www.batorprogram.hu honlapról a Dokumentum menüből a bal oldali oszlop 4. pontjában (Ügyfeleknek) TÉNYVÁZLAT alatt.

Elektronikus megnevezése

Nyomtatványok elérhetősége

[M3] Adatlap

(Alapadatok az ügy gyors áttekintéséhez)

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap.doc

[M9] Befizetések

(Pénzügyi teljesítések táblázata,

kölcsön folyósítás, törlesztések kimutatása)

www.batorprogram.hu/iratok/Befizetések.doc

[M10] Eseménynapló

(Részletes tényállás)

www.batorprogram.hu/iratok/esemenynaplo.htm

 

3. További iratok

3.1. A perben a bíróság kéri csatolni:

 

Elektronikus megnevezése

[M11] Üzletszabályzat, Általános szerződési feltételek, Hirdetmény

Üzletszabályzat

[M12] Elszámolási törvény (2014. évi XL.tv.) szerinti EGYSZERŰSÍTETT banki elszámolás

DH elszámolás

[M13] Elszámolási törvény (2014. évi XL.tv.) szerinti RÉSZLETES banki elszámolás (a forintosítási értesítés nem kell)

DH elszámolás részletes

 

3.2. Iroda tájékoztatására további –az ügytől függően rendelkezésre álló-iratok

 

Elektronikus megnevezése

[M14] Egyéb szerződések: kezesi/zálog/opciós szerződések

Kezesi szerződés

[M15] Szerződés módosítás

(átütemezés, fizetési haladék, árfolyamgát, stb.)

Szerződésmódosítás

[M16] Kockázatfeltáró nyilatkozat

Kockázatfeltáró nyilatkozat

[M17] Folyósítási értesítő

(ütemezési terv, törlesztési terv, fizetési ütemezés)

Ütemezési terv

 

3.3. További iratok ingatlan fedezetű/közjegyzői ok  iratos szerződéseknél

 

Elektronikus megnevezése

[M18] Közjegyzői kötelezettségvállaló nyilatkozat

(ha a szerződést nem foglalták közokiratba)

Közjegyzői szerződés

[M19] Életbiztosítási kötvény

Életbiztosítási kötvény

[M20] Lakáskassza szerződés

Lakáskassza szerződés

[M21] Előző kölcsönszerződés (hitelkiváltás esetén)

Kölcsönszerződés0

 

3.4. Végrehajtás esetén szükséges további iratok az előzőekben felsoroltakon kívül

ÜGYFELENKÉNT/ADÓSONKÉNT!

 

Elektronikus megnevezése

[M22] Közjegyzői/bírósági végrehajtási záradék (vagy végrehajtási lap)

Végrehajtási záradék

(vagy végrehajtási lap)

[M23] Végrehajtói felhívás vagy jegyzőkönyv

(bármelyik; lehetőleg az első és a végrehajtás állapota miatt a legutolsó)

Végrehajtói felhívás

[M24]Költségmentességi kérelem

(www.batorprogram.hu/iratok/ktgmentesseg kitöltés.htm)

Költségmentességi kérelem

[M25] Költségmentességi nyomtatványok

(Nyomtatvány eredetben szükséges)

(www.batorprogram.hu/iratok/ktgmentesseg.doc)

Költségmentességi nyomtatványok

[M1] Ügyvédi meghatalmazás minden adóstól

 

 

3.5. Más végrehajtásba bekapcsolódó hitelezői bank esetén

[M26] Az előző végrehajtás iratai (elrendelő végrehajtási lap/záradék, végrehajtói felhívás+utolsó jegyzőkönyv)

 

[M27] Bekapcsolódási (hitelezői) kérelem és erről tájékoztató bírósági végzés

 

 

4. Az iratokat 1/Egy másolati példányban levélben a fenti számozás szerint sorszámozva, sorszámonként külön borítékban/borítóban –az egy irathoz tartozó lapokat összetűzve- kérjük átadni. (Az iratok áttekintését segíti, ha már az Ügyfélnél rendezett a csomag.)

 

5. Egyéb iratok

Az Iroda semmi egyéb iratot nem kér (különösen nem befizetési bizonylatokat, banki levelezéseket, behajtási felszólításokat).

 

6. Elektronikus iratleadás

Az Ügyfél a fenti iratokat emailen elektronikusan is elküldheti. (Több azonos nevű iratot az elnevezése után felmenő arab sorszámmal lehet megkülönböztetni.) A kezelés díját az V. fejezet 2. pont tartalmazza (Levelezési díj emailen).

 

 

VIII. Iratkezelés

 

1. Irat átadás Irodának

1.1. Az Ügyfél, ha a megbízáskor a megbízás ellátásához szükséges iratokat nem adta át, akkor pótolhatja emailen, postán (levélcím: 1154 Budapest, Őrjáró tér 5.) vagy az iroda postaládájába.

 

1.2. Külön egyeztetés nélkül hétfőnként 16:00 és 16:15 között lehet személyesen iratot, készpénzt átadni.

 

1.3. Az Iroda telefonon, SMS-ben, faxon okiratot, ügyfél nyilatkozatot, rendelkezést nem fogad.

 

1.4. Hiányos irat nem akadálya az érvénytelenségi per indításának, de igazolni kell a bíróság felé (tértivevényesen átvett levéllel), hogy a Hitelező kérés ellenére az iratot nem adta ki az Ügyfélnek. Illetékfizetésre határidőt nem lehet kérni.

 

2. Iratkezelés, irattárolás nincs

Az Iroda az átadott iratokat nem őrzi, vissza nem küldi sem a megbízás tartalma, sem a megszűnése után, ezért azokat kifejezetten másolatban kéri átadni az Irodának.

 

3. Ügyintézési határidő

3.1. A megbízás szerint irat elkészítésének határideje a VII. fejezet 1. pontban felsorolt iratok átadását követő 30/Harminc nap. Az elkészítést követően az Iroda emailben jelzi a kérelem elkészítését az Ügyfélnek és értesíti az illeték összegéről, befizetés módjáról.

 

3.2. A VII. fejezet 1. pontban sorolt iratok postai megküldéséig az Iroda nem köteles a megbízás teljesítésére.

 

4. Iroda tájékoztatása az ügyfél részére

4.1. Tájékoztatás emailen

Az Iroda 8/Nyolc napon belül megküldi emailen az Ügyfélnek:

- a megbízás szerinti kérelmet a bíróságnak feladott postai feladóvevénnyel, vagy elektronikus benyújtás igazolásával (ebből tudható, hogy a megbízást az Iroda elvégezte);

- tárgyalás kitűzését (ebből tudható, hogy a bíróság a kérelmet befogadta);

- tárgyalások elektronikus jegyzőkönyvét, (ebből tudható, hogy mi történt a tárgyaláson);

- ítéletet.

Egyéb bírósági iratforgalomról az Iroda értesítést az Ügyfélnek csak szükség szerint küld.

 

4.2. Felkészítés a tárgyalásra

A tárgyalásra adott külön megbízás sem tartalmaz személyes konzultációt. Az Ügyfél személyes bírósági meghallgatásához az alábbi oldalon talál eligazítást: http://www.batorprogram.hu/0/Személyes meghallgatás.htm.

 

4.3. Tájékoztatás honlapon

a) Az Iroda azon információkat, amelyek az ügyfeleket általánosan érintik (pl. felmondás utáni teendők, megállapodási lehetőségek, behajtó kezelése) a "gyakori kérdések" alapján összeállított tájékoztatóban adja át az egyesület honlapján, amely a belépési kóddal a www.batorprogram.hu/egyesulet/ oldalon érhető el. Az Iroda kérése, hogy az Ügyfél legalább havonta egy alkalommal tájékozódjon a fent megjelölt helyen. Kapcsolatfelvétel előtt mindenképpen érdemes tájékozódni, mert az aktuális kérdések ott kerülnek megválaszolásra: http://www.batorprogram.hu/0/ügyfél tájékoztató.htm.

 

b) További tájékoztatások:

Peres eljárási lehetőségekről:       http://batorprogram.hu/iratok/tajekoztato.htm

Felmondás esetén teendőkről:       http://www.batorprogram.hu/0/Felmondott szerződés.htm

Megállapodási lehetőségekről:     http://www.batorprogram.hu/0/Megállapodásról.htm

 

5. Kapcsolattartás

5.1. Személyesen

A megbízással perrel, a szerződéssel kapcsolatban személyes konzultáció kérhető a IV. fejezet 1.2. pontja szerinti díj ellenében.

 

5.2. Telefon

Az Iroda 24 órában hívható munkaszüneti napokon is a 30/949-4925 számú ügyeleti telefonon. Sikertelen megkeresés esetén SMS-ben elküldött ügyfélnév után 6 órán belül az Iroda visszajelentkezik.

 

5.3. Email kapcsolat

5.3.1. Ügyfél részére

Az Iroda a tájékoztatását e megbízási szerződésben megjelölt emailre adja az Ügyfélnek.

 

5.3.2. Iroda részére

a) Az Ügyfél a megbízással kapcsolatos utasítást, levélben vagy emailen tehet az Iroda részére. A rendelkezés csak akkor hatályos, ha az Iroda azt emailben visszaigazolja.

b) Több ügyfél esetén bármelyikük rendelkezése mindannyiuk közös nyilatkozatának tekintendő, eltérő nyilatkozat esetén az időben későbbi figyelebevételével, ha az nem aggályos (például az egyik Ügyfél permegszüntetési szándéka elegendő az intézkedésre, de megváltoztatja a másik Ügyfél ellenkező nyilatkozata a folytatásra).

c) Az email tárgya lehetőleg az ügyfél nevével (több ügyfél esetén a megbízásban elsőként szereplővel) kezdődjön, hogy elkülöníthető legyen a kéretlen levelektől és kereshető legyen az ügyfélre.

d) Az elektronikus levelekre az Iroda 8/Nyolc napon belül válaszol. Az iratkezelés díját (email levél) a V. fejezet 2. pontja tartalmazza.

 

 

IX. Szerződés megszűnése

 

1. A megbízás a jogerős ítélettel, továbbá a Hitelezővel történt megegyezés esetén megszűnik.

 

2. Felmondás

2.1. Az Ügyfél azonnali hatállyal, az Iroda 15 napos felmondási határidővel mondhatja fel a megbízást indokolás nélkül is. A felmondás kizárólag írásban (tértivevényes levélben) vagy az Iroda által visszaigazolt emailen érvényes. A megrendelt kérelem elkészítését akkor is köteles az Ügyfél megfizetni, ha utóbb meggondolta magát. Nem lehet indok, hogy az nem az Ügyfél elvárásait tartalmazza, avagy túl általános, rossz vagy más jogszabályokra hivatkozik. Az újraszerződés díját az V. fejezet 2. pontja tartalmazza.

 

2.2. Az esedékes díj vagy költség 25.000Ft feletti tartós (azaz 60/Hatvan napon túli) mulasztása esetén az Iroda 15/Tizenöt napos felmondási idővel felmondja a megbízást, mivel a díjtartozás veszélyezteti az Iroda működését, a Bátor Program tagjainak jogvédelmét. A tartozás rendezését követően az aktuális feltételekkel új megbízás köthető (azaz a megbízás folytatható).

 

3. Elszámolás iratokkal

A megbízás megszűnésekor külön iratátadásra nem kerül sor, mivel az Iroda az Ügyféltől csak másolati példányokat kap, amelyek megsemmisíthetőek, a per bírósági iratai pedig elektronikus formában kerülnek átadásra. Az iratok nagy terjedelme miatt az Iroda a honlapján, -csak az Ügyfél által hozzáférhető módon,  személyes kóddal elérhetően –bocsátja rendelkezésre a peres eljárás iratait. Az elektronikus iratok a megbízást követő 30/Harminc napig érhetőek el.

 

4. Pénzügyi elszámolás

4.1. Az Ügyfél az ügyvédi díjakról és költségekről, annak esedékességekor emailen tájékoztatást kap. A befizetésekről az Iroda nyugtát ad. A megbízás megszűnésekor az Iroda számlát állít ki, ha korábban el nem számolt tétel maradt fenn, a fel nem használt előleg az Ügyfélnek visszajár.

 

4.2. A megbízás megszűnése, megszüntetése esetén a lezárás díját az V. fejezet 2. pontja tartalmazza.

 

5. Panaszkezelés

5.1. Az Ügyfél az Iroda/eljáró Ügyvéd eljárásával szemben panasszal élhet a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (1055 Budapest, Szalay u. 7.).

 

5.2. Véleményezés

Az Ügyfél, mint a Bátor Program Egyesület tagja vállalja, hogy az Iroda/eljáró Ügyvéd elleni ügyvédi kamarai panasz bejelentése előtt kikéri az Egyesület Igazgatóságának véleményét. Amennyiben az Igazgatóság véleménye az Ügyfél vagy az Iroda/Ügyvéd számára nem elfogadható, az Ügyfél, az Iroda/Ügyvéd és az Igazgatóság bármely tagja az Egyesület közgyűléséhez fordulhat állásfoglalásért.

 

5.3. Titoktartási kötelezettség alóli felmentés

Az Ügyfél e szerződésben felmentést ad a panasszal kapcsolatos ügyvédi titoktartás alól az Irodának az Igazgatóság, illetve a közgyűlés előtti eljárásban.

 

 

X. Záradék

 

1. A megbízás a Bátor Program Egyesület alapszabálya és határozatai figyelembevételével, Ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény feltételeivel és a magyar Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó hatályos rendelkezéseivel, illetve a polgári jog általános szabályaival érvényes.

 

2. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bátor Program tájékoztatóját (http://batorprogram.hu/iratok/tajekoztato.htm) elolvasta és a megbízás szövegét előzetesen emailen megkapta, tanulmányozta, elolvasta és a megbízás egyhangú értelmezése után, mint akaratával egyezőt, a szerződés utolsó oldalán aláírja.

 

3. Elállási jog

Az Ügyfélnek 7/Hét nap alatt elállási joga van és a IV. fejezet 2.1. pont szerinti kérelem elkészítésére fizetett díj visszatérítésére, ha szerződés feltételeit korábban nem ismerhette meg. Ezen idő áll rendelkezésére a szerződés feltételeinek értékelésére, szerződési akaratának megváltoztatására.

 

4. E megbízási szerződés VII/1. pontban felsorolt iratok átadásával és a megbízási díj megfizetésével lép hatályba. Az Iroda elkezdheti, teljesítheti ezt megelőzően is a megbízást.

 

5. A felek között esetlegesen korábban létrejött ügyvédi megbízásban is -a mai naptól- e szerződés általános feltételeit kell alkalmazni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelt: Budapesten, 2020. december 13. napján.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ölveczky István

Ügyfél

 

ügyvéd

Iroda képviseletében