2020.03.03.

Kérelem

költségmentességhez

 

 

Név:                       Barabás Roland

Lakóhelye:           1144 Budapest, Kozmika utca 10.

 

Kérem a T. Bíróságot, hogy elsődlegesen részemre a Pp. 84.§ (1) teljes személyes költségmentességet, másodlagosan az illetékfizetésre vonatkozó részleges költségmentességet, harmadlagosan az Itv. 60.§-a alapján illetékfeljegyzési jogot engedélyezni szíveskedjék.

Pp. 84. § (1) Azt a természetes személy felet, aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a perköltséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése végett - kérelmére - részleges vagy teljes költségmentesség illeti meg.

 

Itv. 60. § (1) Ha az illeték előzetes megfizetése a félnek jövedelmi és vagyoni viszonyaival arányban nem álló megterhelést jelentene, mentesíteni lehet az illeték előzetes megfizetése alól, különösen, ha a lerovandó illeték a fél és a házastársa, valamint vele egy háztartásban élő, általa eltartott gyermekei előző adóévben elért egy főre eső adóköteles jövedelme 25%-át meghaladja.

Itv. 59. § (1) Akit illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

 

Indokolás

 

Jövedelmem, mobilizálható vagyonom a kölcsön törlesztése felemésztette. Megtakarításom nincs, a család jövedelmét a tőketörlesztés teljes mértékben elvonta, a napi megélhetés is nehézséget jelent számomra.

 

Együtt lakók és helyzetük

Házastársammal 3 kiskorú gyermeket nevelünk. Feleségem szüleivel lakunk egy háztartásban, akik alacsony jövedelmük ellenére besegítenek a havi kiadások fizetésébe.

 

Együttlakók egészségi állapota, munkahelye

Megromlott egészségi állapotom miatt kereső foglalkozást nehezen találok. Havonta rendszerese szorulok orvosi kezelésre. Házastársam alkalmi munkából él, kisegítő takarító.

 

Jövedelmi viszonyok

Együtt élők mindegyikénél.

Önkormányzati támogatás

 

Lakás fenntartás költsége

48m2-es lakásban élünk, amelynek havi rezsiköltsége :40.000Ft (víz 10.000Ft, gáz 10.000Ft, áram 10.000Ft, fűtés 10.000Ft, szemét szállítás: 10.000Ft, közös költség 10.000Ft)

 

Eltartásra szoruló gyermekre fordított költségek (iskolai tanszerek, könyvek, tandíj)

Együtt élő szülők eltartása

A család gyógyszerre 15.000Ft költ havonta, esetleg fejenkénti bontásban a betegség rövid leírásával.

Egyéb hitel törlesztésére fordított összeg: 2007-ben felvett 520.000Ft személyi kölcsönre: 16.000/hó.

Munkábajárásra, orvosi kezelésre járás útiköltsége, utazási bérlet 10.000Ft.

 

A család az alábbi magán bankszámlákkal rendelkezik:

Bordás Géza                        OTP 11770022-35465641

Borvásné Jakab Barbara  K&H 32324510-45653242-45252398

 

A kérelmező kijelenti, hogy a vele együttélő személyeknek további bankszámlája nincs.

 

A család bevételi kiadásai havonta átlagosan

A fogyasztási adatok igazolását a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Statisztikai Tükör 2018.11.08-i számában megjelent számadatokkal kívánom alátámasztani:

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/haztfogy/haztfogy1806.pdf

 

A háztartások egy főre jutó havi fogyasztási kiadásai 2018. I. félév átlagában

Élelmiszerek és alkoholmentes italok:

24.573Ft

Ruházat és lábbeli:

2.550Ft

Lakásfenntartás, háztartási energia:

17.698Ft

Lakberendezés, háztartásvitel:

3.247Ft

Egészségügy:

4.437Ft

Közlekedés:

10.145Ft

 

 

 

 

személyek

bevétel összesen:

390.000Ft

kiadás összesen:

 

férj jövedelme

150.000Ft

 

feleség jövedelme

120.000Ft

 

szülő nyugdíja, ellátása

95.000Ft

 

támogatás (állami, önkormányzati)

25.000Ft

22000Ft

gyermek iskoláztatása

 

22000Ft

beteg ápolás, gyógyszer

 

30.000

havi élelmezés 1000Ft/fő

 

80.000Ft

lakás havi rezsi költsége

 

80.000Ft

OTP személyi kölcsön részlet

 

55.000Ft

 

 

 

 

A kérelmemhez csatolom a költségmentességi nyomtatványokat, a bankszámlakivonatot és az utolsó rezsiszámlákat.

Kelt; Budapesten, 2020. január 03. napján.

 

Rekeszti Árpád

 


 

,164.jpg

 

BÁTOR PROGRAM

Egyesület

 

Bank: CIB 10701331-67706985-51100005

Nytsz: 01-02 0014850          Adószám: 18333484-1-42

Székhely: H-1154 Budapest, Őrjáró tér 5.     (+36)30/949-4925

www.batorprogram.hu                Email: batorprogram@gmail.com

Félfogadás hétfőn 10:00 és 16:00 óra között. Tel ügyelet: hétfőn 08:00 és 09:00 között

 

 

 

Kitöltési útmutató

a személyes kérelemhez és

a költségmentességi nyomtatványhoz

 

Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a kérelmezők rendkívül pontatlanul töltik ki a kérelmet, ezért azonnal a kitöltési hibákkal kezdjük a tájékoztatást!

 

1. A jogi képviselők nem tudják felvállalni, hogy részletesen végignézve a kérelmeket, minden kitöltési hibára felhívják a figyelmet.

2. Ezért mindenki maga ellenőrizze:

- megvan-e minden kérelmező részére a 6 okirat: egy kérelem és az 1-től 5-ig sorszámozott nyomtatványok (egyedül a kérelem lehet azonos a közös háztartás miatt);

- a nyomtatványokon a bal felső négyzetben szerepeljen a kérelmező olvasható neve (nem elegendő az első oldalon kitölteni.);

- amelyik nyomtatványt nem kell csatolni, azt a kérelemben meg kell jelölni, hogy mi az oka a nyomtatvány mellőzésének (pl. azért nincs 3.sz. nyomtatvány, mert a házastárs tartja el).

 

 

I. Hogyan gondolkozik a bíróság?

 

A kérelem kitöltéséhez érdemes megismerni, hogy a bíróság milyen szempontokat vesz figyelembe (nevezhetjük tényállásnak):

A bíróság arra kíváncsi, hogy a családban-egy háztartásban-egy közös kasszán élők vagyoni, jövedelmi helyzete hogyan alakul és mennyi az együttlakók kiadása. Erről egyrészt a mellékelt nyomtatványokból ismerhető illetve bizonyítható, másrészt a kérelmező előadása (személyes kérelme és indokai) és számszaki levezetése alapján pontosítható.

 

A bíróság saját mérlegelése alapján valószínűsíti a kérelmező anyagi helyzetét. Célszerű a bevétel kiadás havi egyenlegét "nulla" körüli egyenlegre hozni, mert negatív mérleg folyamatos hiányt, külső finanszírozást, tehát be nem jelentett forrást (bevételt támogatást) igényel. Nem valóságos. A pozitív mérleg jó, de ha nagy a havi többlet, akkor gyengül a kérelem alapossága. Ezért célszerű valóskiadásokkal "elkölteni" a havi bevételt.

 

A bevételek igazolására (vagy inkább annak igazolására, hogy nincs a kérelmezőnek plusz bevétele) a bíróság bekérheti a magán bankszámlák egyenlegét.

 

Más esetben a havi rezsi számlákat kell bemutatni. Különösen érdemes igazolni az egyéb törlesztés, bankkölcsön, de akár magán kölcsön havi teljesítését.

 

Ajánlott a kéréseknek teljes körűen megfelelni, mert a gondatlan kérelem és igazolás nyilván könnyebben vezethet elutasításhoz. Nem mellékes szempont, hogy a bíróság az előadottakból nemcsak a törvény szerint adható kedvezményt vizsgálhatja (amit kötelező megadni), hanem méltányosság körében is adhat további kedvezményt. Ennek alapja, hogy a törvényi minimumokat (28.500Ft-ot/hó, havi jövedelem 1/3 része) nem bevétel alapján ("abszolut" értéken) vizsgálja, hanem a szükséges kiadásokkal szembeállítva ("relatív" értéken).

 

A fentiekből az is következik, hogy az együttélő személyek mindegyike töltse ki a nyomtatvány 5 mellékletét, hogy a bíróság méltányosságát kellőképen alátámaszthassa a teljeskörű igazolásokkal.

 

A kérelmet (tehát nem a nyomtatványt) nem kell mindenkinek kitölteni, de abból az együttélők mindegyikére kiterjedően kell nyilatkozni és tényállást adni.

 

 

II. Költségkedvezményi kérelem készítése

 

A nyomtatvány 1. melléklete tartalmazza, hogy kivel él együtt, kit kell eltartania jogszabálynak megfelelően. Itt megjelölheti mindazon további személyeket, amelyeket a nyomtatványon nem kell feltüntetni, pl. felnőtt gyermek, testvér, más rokon, tehát akivel közös elszámolásban, közös háztartásban élnek. Viszont ezen személy mindegyikére  ki kell tölteni az 1-5 nyomtatványokat.

 

A nyomtatvány 3. mellékletéből kiindulva kell bemutatni a havi jövedelmet és azt, hogy mire kell abból költeni, élelem, rezsi, gyógyszer, taníttatás, egyéb családi kölcsönök, bank hitelek, esetleg vállalkozás fenntartás, ha az most veszteséges. Tehát szinte matematikailag levezetni a kiadás/bevétel oldalakat.

 

Ingatlan esetén –végrehajtási eljárásban, perben- lehet írni arról, hogy mennyire eladhatatlan most a fedezeti lakás, nincs vevő, vagy nem kap bankkölcsönt.

 

Családi vállalkozás esetén az emelkedő törlesztő részletek felemésztették a fejlesztésre, fenntartásra tartalékolt üzleti pénzeket, nem maradt reklámra/árubeszerzésre.

 

A törlesztő részletek emelkedése miatt milyen egyéb család, baráti, munkahelyi, bank kölcsönt kellett felvenni és abból most mennyit kell havonta fizetni.

 

Minden egyéni, egyedi kiadás idesorolható, igazolni nem kell, de lehet, valószínűsíteni mindenképpen szükséges.

 

Még a gépkocsi forgalomból kivonása esetén is lehet költségelem a helyette bérelt jármű (gépkocsi lefoglalása esetén).

 

Egy példa, amelyből hiányzik a számszaki alátámasztás, de illetékfeljegyzést kapott:

Kérelem

 

Indokolás:

A Felperesek három gyermeket nevelnek, II.r. Felperes háztartásbeli. 2 gyermek nappali tagozatos, egy esti tagozatos főiskolai hallgatók. Egy gyermek tartós beteg, asztmás, amelynek gyógykezelése kiemelt anyagi terhelést jelent a családnak. I.r. Felperesnél hypertoniát és kezdődő cukorbetegséget diagnosztizáltak, amelynek gyógyszerezése 12 ezer forint havonta.

A család havi rezsi kiadása _______ Ft (itt lehet részletezni a fűtés, áram, gáz, víz, szemét elszállítás, közös költség összegét).

 

A kérelem a szabad szövegű költés bemutatáson felül tartalmazzon egy áttekinthető "mérleget", amelyből számszakilag jól levezethető a havi bevétel- kiadás. A mintakérelem tartalmaz KSH adatokat, amely kiinduló pont lehet a rezsi számításokhoz. A KSH adatokat ki is lehet törölni, ha magasabb összegeket bizonyít (pl. rezsi számlákkal, gyógyszer számlákkal).

Érdemes nyilatkoznia bankszámlákról, ha nincs arról, ha van, akkor arról csak kérelemben megjelölt van és csatolni az utolsó kivonatot, lehetőleg alacsony forgalommal és egyenleggel.

 

 

III. Miről szól az 5db melléklet?

 

1. sz.       személyes adatok + házastárs + gyermekek

2. sz.       vagyon nyilatkozat            (ingatlan, gépkocsi kft. üzletrész, stb.)

3. sz.       jövedelem igazolás                            (Munkaviszonyban)

4. sz.       önkormányzati adóigazolás            (van-e gépkocsi, üzlethelység)

5. sz.       állami adóigazolás                             (elmúlt évi jövedelem)

 

Az adatok valóságtartalmát a bíróság nem vizsgálja, de ha rájön, hogy valótlan adatokat írt be a fél, akkor az bűncselekmény a hamis okirat kiállítása miatt

 

 

IV. Nyomtatvány kitöltése

 

A költségmentességi nyomtatványon lehet kérni a költségmenteséget vagy illetékfeljegyzés engedélyezését. A költségmentesség alapján nem kell illetéket fizetni, illetékfeljegyésnél csak előlegezni nem kell, de vesztett pert követően kell megfizetni. Vesztett per esetén az ellenfél perköltségét költségmentesség esetén is fizetni kell.

 

Akinek nincs vagyona és 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg a 28.500Ft-ot/hó, költségmentességben részesülhet. Ha az illeték meghaladja a havi jövedelme 1/3 részét, illetékfeljegyzési jogot kaphat. Külön kérelemben kell megfogalmazni a havi bevételek-, kiadások alakulását, részletezni a vagyoni viszonyokat, annak a melléklete lesz a nyomtatványsorozat.

 

 

1. számú nyomtatványhoz:

A házastárs adatait párhuzamosan fel kell tüntetni a 2. oszlopban és a házastársnak önállóan is ki kell tölteni egy sorozatot, ha ő is ügyfél(!), amelyet ő ír alá, itt a 2. oszlopban az eredeti fél (házastárs) szerepel.

 

2. számú nyomtatványhoz:

A fejrészben a kérelmező rovatban a nevet ki kell tölteni, egyébként nem tudni, kinek a nyomtatványa. A második -házastárs- rovatban ugyanígy.

A lakás adómentes, az üzlethelyiség és a gépkocsi adóköteles. A terheletlen értéket kell megnevezni és nem alacsony áron. Esetleges végrehajtásban ne hivatkozhasson a bíróság az ügyfél ezen alacsony értékelésére.

Annak a nevére kell írni és olyan arányban, összegben a tulajdont, akinek valóban a nevén szerepel.

 

3. számú nyomtatványhoz:

A fejrészben a kérelmező rovatban a nevet ki kell tölteni, egyébként nem tudni, kinek a nyomtatványa. A második -házastárs- rovatban ugyanígy.

Aki munkaviszonyban van, ezt a mellékletet kérje munkáltatójától, más nyomtatványt a bíróság nem fogad el. A vállalkozó ezt nem tölti ki, neki az 5. számú nyomtatvány kell.

Munkanélküli státusz esetén a Munkaügyi Központ regisztrációja szükséges.

Nyugdíjas szelvény, utolsó bankkivonat másolatban is elfogadható, szigorúbb bíró kéri az éves nyugdíj megállapítást.

Önkormányzat támogatás esetén az erről szóló igazolást kell csatolni.

Néhány bíró kéri az önkormányzat nyilatkozatát, hogy a  kérelmező nem részesül támogatásban.

Nem kereső státuszt a bíróság nem fogadja el, próbálkozni lehet az eltartó nyilatkozatával, de ez ugyanolyan nyomtatvány kitöltéssel jár 1-től 5-ig.

 

4. számú nyomtatványhoz:

A fejrészben a kérelmező rovatban a nevet ki kell tölteni, egyébként nem tudni, kinek a nyomtatványa. A második -házastárs- rovatban ugyanígy.

Akinek adóköteles ingatlana (üzlethelység), gépkocsija van, ott ezt az önkormányzat igazolja. (Nem az adótartozást, hanem az adóalanyiságot.)

A bíróság ebből állapítja meg, hogy a kérelmező nem rendelkezik gépkocsival (ha a 2. nyomtatványnál nem szerepel gépkocsi, üzlethelység), tehát akkor is ki kell kérni az igazolást, ha az arról szól, hogy nincs adó alá vonható vagyona (pl. gépkocsi).

Az igazolást a bejelentett lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságtól kell kérni. Ha más cím is szerepel a bírósági eljárásban, akkor célszerű innen is beszerezni az igazolást.

5. számú nyomtatványhoz:

A fejrészben a kérelmező rovatban a nevet ki kell tölteni, egyébként nem tudni, kinek a nyomtatványa. A második -házastárs- rovatban ugyanígy.

Az előző évi SZJA bevallás alapján állítja ki az adóhatóság. Akinek nincs bevallása, igazolást sem kap, csak, ha pótolja a bevallást. (Itt elfogadja a bíróság a NAV saját nyomtatványát.) A NAV azon nyilatkozata is elfogadható, hogy megtagadja az igazolást bevallás hiányában. Ez azt jelenti, hogy az előző éven nem keletkezett bevallható jövedelem (például a nyugdíjasoknál). Ezért a nyugdíjasoknál a bíróság nem is kéri be az 5. nyomtatványt.

 

Egyéb igazolások:

Eltartott gyermek esetén a bíróság kéri az anyakönyvi kivonatot (másolatban régi is elég) és az iskolalátogatási engedélyt.

Érdemes csatolni másolatban az utolsó rezsi számlákat, illetve egyéb tartozások befizetési csekkjét (részletfizetés adótartozásra, más kölcsön fizetése vagy éppen a per tárgyát képezőé.)

Segíthet az utolsó bankszámla kivonat, illetve nyilatkozat, hogy nincs bankszámlája a kérelmezőnek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelt; Budapesten, 2020. március 03. napján.

Bátor Program Egyesület