v.173

ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS

kereset levél/ellenkérelem elkészítésére

 

 

I. Felek

 

1.1. Megbízó, a továbbiakban (több Ügyfél esetén együttesen is) Ügyfél:

neve:                    

lakcím:                                

született:              

anyja neve:        

telefonszáma:    

email címe:         

Az ügyben tájékoztatást kérhet:   

 

1.2. A Megbízó a BÁTOR PROGRAM Egyesület (székhelye: H-1154 Budapest, Őrjáró tér 5.; nytsz: 01-02-0014850, továbbiakban Egyesület) tagja, aki az egyesületi érdekképviselet körében kíván szerződést kötni.

 

2.1. Megbízott, a továbbiakban Iroda:

 

2.2. A Megbízott a BÁTOR PROGRAM Egyesület tagjaként az Egyesület és tagjainak jogi képviseletét látja el, az eseti megbízásokat azonban külön ügyvédi szerződésbe kell foglalni, amelyet a Felek ezen megbízásban határoznak meg.

 

3. Az Ügyfél és az Iroda a továbbiakban együttesen Felek. Több Ügyfél esetén bármelyikük nyilatkozatát az Ügyfelek egyeztetett közös nyilatkozatának tekinti az Iroda.

 

II. Megbízás tárgya

 

1. Kölcsönszerződés

Az Ügyfél, mint adós és a:

Merkantil Bank Zrt.

székhely:                              1051 Budapest, József Attila u. 8.;

cégjegyzék száma:            01-10-045231;

adószáma:                          10433748-2-44

személlyel, mint hitelezővel kötött 00000 számú kölcsön szerződés.

 

 

III. Megbízás tartalma

 

1. Keresetlevél

1.1. Az Ügyfél a mai napon megbízza az Irodát, az Iroda a megbízást elvállalja, hogy a II. fejezetben meghatározott szerződés és a VII. fejezetben felsorolt iratok alapján az Iroda az ügylet érvénytelensége megállapítására (szükség szerint az ahhoz tartozó elszámolással) keresetlevelet készítsen és azt a bíróságnál a Hitelezővel szemben előterjessze. A megbízás kiterjed az érvénytelenségi perben a végrehajtás felfüggesztési kérelem előterjesztésére.

 

A megbízás nem terjed ki a Hitelezővel fennálló egyéb tartozások kezelésére, peresítésére.

 

2. Üzleti titok

2.1. A keresetlevél illetve a per során beadott iratok olyan szellemi terméknek minősülnek, amely fokozott védelem alatt áll. Az Ügyfél kártérítési felelőssége tudatában vállalja, hogy a perben a bíróságon vagy az Iroda által megismert iratokat üzleti titokként kezeli.

 

2.2. Ügyvédi titok

Az Ügyfél felmentést ad az Iroda számára az ügyvédi titok alól az egyesületi tagok körében a bírósági eljárások során keletkezett iratok megismerésére.

 

3. Jogi képviselet

A megbízás a keresetlevél befogadásával (tárgyalás kitűzésével) teljesítésre kerül. Az Iroda külön díjazás nélkül vállalja a per során a jogi képviselet ellátását, amely nem terjed ki a személyes képviseletre. A képviselet körében az Iroda a pernyertességhez szükséges nyilatkozatokat, beadványokat benyújtja a bírósághoz. A tisztességtelenségre is hivatkozó érvénytelenségi perekben a jogi képviselet kötelező, de nem a személyes részvétel a tárgyaláson.

 

4. Tárgyalás

4.1. A keresetlevél tartalmazza, hogy a tárgyalásokat az Ügyfél jogi képviselője távollétében is tartsák meg, amelytől jegyzőkönyv megküldésével szerzünk tudomást.

 

4.2. Ügyvéd részvétele a tárgyaláson

A személyes jogi képviselet ellátására az Ügyfélnek külön megbízást kell adnia Iroda számára. Az Ügyfél elfogadja, hogy a tárgyalásokon történő ügyvédi képviselet szükségességéről az Iroda a tárgyalást megelőző napon –a bírósági iratok ismeretében- dönt a benyújtott és az ellenféltől kapott iratok, az adott bíróság megismert joggyakorlata valamint az aznapra kitűzött összes tárgyalás tükrében. Előfordulhat, hogy az Ügyfél kérelme ellenére sem kerül sor a személyes jogi képviseletre vagy kérés nélkül is résztvesz az Ügyvéd a tárgyaláson.

 

4.3. A megismert joggyakorlat szerint (egy hiánypótlást követően) az első tárgyalást a beadástól számított kb. 3 hónapra tűzik, a továbbiakra 2-3 havonta kerül sor. Várhatóan kb. 3 tárgyalás szükséges a bíróságnak az ítélethozatalra. Általánosságban az I. tárgyaláson az ügyvédeké a szó (távollétünkben az ellenkérelemre határidőt kapunk az írásbeli észrevételezésre), a II. tárgyaláson az Ügyfelet hallgatják meg, a III‑dikra a tanúkat idézik.

 

4.4. Ügyfél részvétele a tárgyaláson

Az Ügyfél elfogadja, hogyha nem személyes megjelenési kötelezettség terhével idézték, akkor a tárgyaláson nem jelenik meg, nem nyilatkozik. Csak akkor vesz részt a tárgyaláson, ha az Ügyvéd is jelen van, vagy vele egyeztetett. Az Ügyfél személyes bírósági részvétele esetén a KÖTELEZŐ felkészülést az alábbi oldal tartalmazza: http://www.batorprogram.hu/0/Személyes meghallgatás.htm.

 

5. A megbízás nem terjed ki az alapügyben egyéb peres, peren kívüli eljárásokra, az ügyben iratbeszerzésre banktól/hatóságtól, a banki ügyintézésre, banki kapcsolattartásra, levelezésre.

 

6. Kötelező pervitel

6.1. Alapvető feltétel, hogy a jogi kérdésekben nem az Ügyfél dönt, hanem az Iroda, így különösen a kereset tartalmában, a pertaktikában, a tárgyaláson történő részvételben, képviseletben, az elutasító végzésekre teendő intézkedésekben. Az Ügyfél vállalja, hogy az elutasító bírósági határozatokat engedi az Iroda által megfellebbezni, annak költségvonzatát (illetékfizetési kötelezettség) tudomásul veszi. A szigorú előfeltétel oka, hogy az elmúlt időszakban a rossz bírói döntésektől meghátrálva néhány ügyfél megszüntette a peres eljárást, amely negatív joggyakorlat térnyeréséhez vezet és tönkreteszi az elmúlt évek sok fáradsággal és költséggel elért eredményét. Ekörben az Ügyfél elfogadja, hogy akár a perérték egyharmadát is kockáztatnia kell (illeték+perköltség I. fokon: 6+5%, II. fokon: 8+2,5%, III. fokon: 10+2,5%.). Ilyen költségekkel járó intézkedésekre csak alaposan átgondolt és jogszabályi hivatkozás alapján kerül sor.

 

6.2. Megállapodás

A kötelező pervitel nem vonatkozik a megállapodásra a hitelezővel. Megállapodás esetén a per bármely szakaszában megszüntethető.

 

7. Fizetőképesség

Az Ügyfél vállalja, hogy:

- teljes semmisség esetén a szerződésből származó jogalap nélküli gazdagodását (az átvett összeg eddig még vissza nem fizetett részét) MNB alapkamattal meg tudja fizetni egyösszegben vagy havi részletekben. A részletek nagysága legalább a szerződés szerinti első havi forint részletet eléri;

- részleges semmisség esetén a szerződés szerinti első havi forint részlettel számolva fizetni tudja a havi törlesztéseket, továbbá teljesíteni tudja egyösszegben az így számított elmaradását.

 

 

IV. Ügyvédi munkadíj

 

1. Bevizsgálás/konzultáció

A szerződés bevizsgálás díja 25.000Ft+27% ÁFA =31.750Ft.

Az eljárás során az Ügyfél által kért személyes tájékoztatás, konzultáció díja megkezdett óránként 25.000Ft+27% ÁFA =31.750Ft.

 

2. Keresetlevél

2.1. A keresetlevél elkészítésének díja 100.000Ft+27% ÁFA =127.000Ft, amely a megbízás aláírásával egyidejűleg esedékes készpénzben. Mód van a részletekben történő díjfizetésre, ha a tartozás 3 hónap alatt nem haladja meg a bruttó 25.000Ft-ot. Az irat elkészítése 1/Egy db kölcsönszerződésre és 1/Egy db perre vonatkozik. A megbízás része az esetleges költségkedvezmény kérelmek és végrehajtás felfüggesztési kérelmek benyújtása is.

 

2.2. Ismételt kereset beadás

Amennyiben a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül visszautasította, az Iroda újabb keresetlevél készítési díj nélkül vállalja az új kereseti kérelem beadását (akkor is, ha ehhez új megbízás készül). Az ismételt illeték előlegezése, megfizetése az Ügyfelet terheli.

 

2.3. Minden további per, így a szerződéssel kapcsolatos más érvénytelenségi per, végrehajtás megszüntetési per indítása (kereset készítés), vagy bekapcsolódás (más képviselővel kezdeményezett per átvétele), alperesi ellenkérelem elkészítésének díja: 100.000Ft+27% ÁFA =127.000Ft.

 

2.4. A megbízás lezárási díja: 25.000Ft+ÁFA=31.750Ft.

 

3. Sikerdíj

3.1. A sikerdíj nettó értéke az elszámolás napjára számított, a Hitelező által követelt és a perben megállapított kedvezőbb fizetési kötelezettség közötti különbség 10/Tíz százaléka.

 

3.2. Az Iroda a sikerdíját a perben az Ügyfél javára megállapított perköltségből számítja le. Az efeletti rész megfizetésétől az Iroda eltekint annak érdekében, hogy az Ügyfélnek a sikerdíjat ne kelljen saját forrásából kiegészíteni.

 

4. Engedményezés

4.1. Az Ügyfél mint engedményező, az Iroda mint engedményes ezen szerződésben megállapodnak, hogy a megbízás alapján a peres eljárásokban megítélt perköltséget az engedményező az engedményesre engedményezi teljes egészében, annak járulékaival együtt.

 

4.2. Kivonatos megbízási szerződés

A perben a megbízási szerződést a díjak érvényesíthetősége érdekében be kell csatolni, ezért a Felek a megbízási szerződésből a díjakra vonatkozó kivonatot készítenek, írnak alá, amely a meghatalmazás bírósági melléklete. Eltérő szöveg esetén - a Felek viszonylatában - nem a kivonat, hanem a megbízási szerződés a meghatározó. Az eltérés egyik oka, hogy a bíróság a sikerdíja alapját másképpen számolja.

 

5. Tárgyalás

A tárgyalás díja 1 óra felkészülés és 1 óra tárgyalás alapján 50.000Ft+27% ÁFA =63.500Ft, amely összeg a tárgyalást megelőző 5. napon esedékes.

 

6. Díjak, költségek teljesítése

A fizetés történhet személyesen készpénzben az Irodánál, átutalással az Iroda bank számlájára (MagNet Bank 16200120-18522062), postai csekk befizetéssel az iroda címére (1154 Budapest, Őrjáró tér 5.) vagy bankszámlájára. A teljesítéseknél a közlemény rovatban kizárólag az Ügyfél neve szerepeljen (több ügyfél esetén a meghatalmazásban első helyen megjelölt személy). Az Iroda a díjakat, költségeket 5000Ft-ra kerekítve kéri előlegezni, megfizetni (az elszámolásban a kerekítés miatt befizetés nem veszik el). Az Iroda a részbefizetéseket az Ügyfél "Ügyfélszámláján" vezeti és teljesítéskor számlázza, legkésőbb a megbízás megszüntetésekor. Magán személy részletfizetése esetén az előlegek az utolsó teljesítéskor kerülnek kiszámlázásra.

 

7. Egyéb intézkedés

Az üggyel kapcsolatban kért egyéb intézkedés, konzultáció, iratkészítés nem része a megbízásnak, külön írásbeli (levélben) megrendeléssel kérhető. Díja 25.000Ft+27% ÁFA =31.750Ft/óra és írott oldal, így különösen a végrehajtási záradék törlése, végrehajtási kifogás készítése, banki ajánlat tétel, törzskönyv kikérése, tartozás kiszámítása jegybanki kamattal. Az egyéb eljárás díja az intézkedés megrendelésekor esedékes. A külön megbízás (megrendelés) az Iroda írásbeli elfogadásával érvényes.

 

 

V. Költségek

 

1. Az Ügyfelet terhelik a megbízás ellátásával kapcsolatos kiadások és azok előlegezése a honlapon közzétett ügyvédi díj és költségjegyzéket is figyelembevéve.

 

2. Fontosabb ügyvédi költségek (nettó összegben)

Postaköltség:                                                                      3000Ft/levél

ügyféllel, bírósággal elektronikus ügyintézésnél emailenként, iratbeadásonként)

Iratkészítés, fénymásolás:               A/4 oldal:                             50Ft/oldal ;

Utazás                  Budapesten kívül:                              70Ft/km +3000Ft autópálya használat;

Jogi képviselet nélküli ügyintézés:                 10.000Ft/alkalom,

A megbízás lezárási díja:                                                                25.000Ft.

Irattári betekintés:                                                           3000Ft/frissítés.

Az Iroda a honlapján, csak az Ügyfél által hozzáférhető módon - személyes kóddal elérhetően –nyilvántartja a peres eljárás iratait. Az Ügyfél emailben kérheti a betekintést, illetve aktualizálást az iratokba. Az irat kezelés díja az elektronikus levelezéssel azonos.

 

A költségekről az Ügyfél emailen kap tájékoztatást.

 

3. Illeték

Az illetéke alapja a pernyertesség alapján megállapítható valóságos követelés (pertárgyérték) 6%-a, amely a keresetlevél beadásával egyidejűleg esedékes. Végrehajtás megszüntetési perben a végrehajtandó összeg 6%-a. Alperesi pozícióban az Ügyfélnek illetéket előlegezni nem kell. A keresetet ítélet előtt vissza lehet vonni, ebben az esetben az eredeti illeték 30%-át kell megfizetni. Legkésőbb az első tárgyaláson vagy előtte történő elállás/visszavonás esetén a kereset illetéke csak az eredeti illeték 10%-a. A bíróságok előszeretettel utasítják el a kereseti kérelem vizsgálatát a kereset pontatlanságára hivatkozással. 2012-től az eredeti illeték 10%-át elkérik, hogy elriasszák a pereskedőt. Fellebbezésnél 8% az illeték, felülvizsgálatban 10%.

 

4. Perköltség

A kereset elutasítása esetén a pervesztes félnek kell a pertárgy érték összege után 6% illetéket megfizetni akkor is, ha illetékfeljegyzési jog van, továbbá az ellenfél közel hasonló nagyságú (5%) ügyvédi költségét megtéríteni (még ha költségmentes is). Fellebbezésnél és felülvizsgálatnál 2,5-2,5% a további perköltség.

 

5. Fokozott kockázat

5.1. Az Iroda felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a kölcsönszerződések részleges/teljes semmisségét, az érvénytelenség jogkövetkezményeként az érvénytelen tételek nélküli elszámolást, a közjegyzői okiratok érvénytelenségét a bírósági gyakorlat még nem ismerte el. Gyakori a keresetlevél visszautasítása is. Ez esetben 10% illetéket az Ügyfélnek akkor is meg kell fizetni, ha a kereseti kérelmét ismételten beadja. A végrehajtási záradék törlését és a végrehajtási kifogásokat is elutasítja a bíróság. Illetékfeljegyzési jog kérelemnél előfordul a vagyonnal (ingatlannal, gépkocsival) rendelkező Ügyfél elutasítása.

 

5.2. Arra is lehet számítani, hogy jogerős semmisség megállapítása esetén a bíróság pótolja a szerződés semmisségét megalapozó hiányosságait, vagy törli az érvénytelen rendelkezést és deviza elszámolással érvényessé teszi.

 

 

 

VI. Más ügyvédek

 

1. Az Ügyfél kijelenti, hogy e megbízással kapcsolatban más ügyvédet nem bízott meg, illetve ezen megbízás alapját képező jogügylettel kapcsolatos ügyvédi megbízásból eredő tartozása nincs.

 

2. Az Ügyfél a Pp. 68.§ (4) bekezdése alapján hozzájárul, hogy az Iroda a megbízás ellátásához más ügyvéd közreműködését is igénybe vegye. Az elszámolás ez esetben történhet közvetlenül a közreműködő ügyvéddel.

 

 

VII. Iratok a kereset készítéshez

 

1. A perhez szükséges iratok az ügyre vonatkozó személyes ügyvédi vagy pertársi meghatalmazás mellett az alábbiak:

A kereset elkészítéséhez szükséges, enélkül az Iroda a keresetet nem tudja beadni

 

Elektronikus megnevezése

Kölcsön szerződés (az első, nem a módosítás)

Szerződés

Adatlap (2. pontban részletezve)

Adatlap

Közjegyzői hagyatéki végzés

(ha a szerződő fél valamelyike elhunyt)

Hagyatéki végzés

 

FELMONDÁS UTÁN

Banki felmondás

Banki felmondás

Közjegyzői felmondás

Közjegyzői felmondás

Engedményezési értesítő (engedményezés/faktorálás esetén)

Engedményezés

 

FIGYELEM! Az Iroda csak akkor tudja megkezdeni a munkát, ha az 1. pontban felsorolt iratok rendelkezésre állnak. Az Iroda nem képes a hiányok nyilvántartására. Amikor az iratok levélben (postán, postaládába eljuttatva vagy emailen) rendelkezésre állnak, akkor tudja megírni a kereseti kérelmet. Közben külön nem hívja fel az Ügyfél figyelmét a hiányok pótlására.

 

2. Tényállás iratai

Internetről Elérhető/letölthető a www.batorprogram.hu honlapról a Dokumentum menüből a bal oldali oszlop 4. pontjában (Ügyfeleknek) TÉNYVÁZLAT alatt.

Elektronikus megnevezése

Nyomtatványok elérhetősége

Adatlap

(Alapadatok az ügy gyors áttekintéséhez)

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap.doc

Adatlap kiegészítése banki elszámolásról

(Nyilatkozat a banki elszámolásról,

részletezés XI. fejezetben)

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap kiegészítés elszámolásról.doc

Befizetések

(Pénzügyi teljesítések táblázata,

kölcsön folyósítás, törlesztések kimutatása)

www.batorprogram.hu/iratok/Befizetések.doc

Eseménynapló

(Részletes tényállás)

www.batorprogram.hu/iratok/esemenynaplo.htm

 

3. További iratok

3.1. A perben a bíróság kéri csatolni:

 

Elektronikus megnevezése

Üzletszabályzat, Általános szerződési feltételek, Hirdetmény

Üzletszabályzat

Elszámolási törvény (2014. évi XL.tv.) szerinti EGYSZERŰSÍTETT banki elszámolás

DH elszámolás

Elszámolási törvény (2014. évi XL.tv.) szerinti RÉSZLETES banki elszámolás (a forintosítási értesítés nem kell)

DH elszámolás részletes

 

3.2. Iroda tájékoztatására további –az ügytől függően rendelkezésre álló-iratok

 

Elektronikus megnevezése

Egyéb szerződések: kezesi/zálog/opciós szerződések

Kezesi szerződés

Szerződés módosítás

(átütemezés, fizetési haladék, árfolyamgát, stb.)

Szerződésmódosítás

Kockázatfeltáró nyilatkozat

Kockázatfeltáró nyilatkozat

Folyósítási értesítő

(ütemezési terv, törlesztési terv, fizetési ütemezés)

Ütemezési terv

 

3.3. További iratok ingatlan fedezetű/közjegyzői okiratos szerződéseknél

 

Elektronikus megnevezése

Közjegyzői kötelezettségvállaló nyilatkozat

Közjegyzői szerződés

Életbiztosítási kötvény

Életbiztosítási kötvény

Lakáskassza szerződés

Lakáskassza szerződés

Előző kölcsönszerződés (hitelkiváltás esetén)

Kölcsönszerződés0

 

FELMONDÁS UTÁN

Banki felmondás

Banki felmondás

Közjegyzői felmondás

Közjegyzői felmondás

Engedményezési értesítő (engedményezés/faktorálás esetén)

Engedményezés

 

3.4. Végrehajtás esetén szükséges további iratok az előzőekben felsoroltakon kívül

 

Elektronikus megnevezése

Közjegyzői kötelezettségvállaló nyilatkozat

(ha a szerződést nem foglalták közokiratba)

Közjegyzői szerződés

Közjegyzői felmondás

 

 

ÜGYFELENKÉNT/ADÓSONKÉNT!

 

Elektronikus megnevezése

Közjegyzői/bírósági végrehajtási záradék

Végrehajtási záradék

Végrehajtói felhívás vagy jegyzőkönyv

(bármelyik, lehetőleg az első)

Végrehajtói felhívás

Költségmentességi kérelem

(www.batorprogram.hu/iratok/ktgmentesseg kitöltés.htm)

Költségmentességi kérelem

Költségmentességi nyomtatványok

(Nyomtatvány eredetben szükséges)

(www.batorprogram.hu/iratok/ktgmentesseg.doc)

Költségmentességi nyomtatványok

Ügyvédi meghatalmazás adósonként

 

 

3.5. Amennyiben már elindult a bírósági eljárás, a perben eddig beadott és a bíróságtól kapott minden irat 1 másolati példánya az ügyfél általi feladás, átvétel dátumának feltüntetésével.

 

4. Az iratokat 1/Egy másolati példányban levélben a fenti számozás szerint 1-től 5-ig sorszámozva, sorszámonként külön borítékban/borítóban –az egy irathoz tartozó lapokat összetűzve- kérjük átadni. (Az iratok áttekintését segíti, ha már az Ügyfélnél rendezett a csomag.)

 

5. Egyéb iratok

Az Iroda semmi egyéb iratot nem kér (különösen nem befizetési bizonylatokat, banki levelezéseket, behajtási felszólításokat).

 

6. Elektronikus iratleadás

Az Ügyfél a fenti iratokat emailen elektronikusan is elküldheti. (Több azonos nevű iratot az elnevezése után felmenő arab sorszámmal lehet megkülönböztetni.) A kezelés díját az V. fejezet 2.2. pont tartalmazza.

 

 

VIII. Iratkezelés

 

1. Irat átadás Irodának

1.1. Az Ügyfél, ha a megbízáskor a kereset készítéshez szükséges iratokat nem adta át, akkor pótolhatja postán (levélcím: 1154 Budapest, Őrjáró tér 5.) vagy az iroda postaládájába.

 

1.2. Külön egyeztetés nélkül hétfőnként 16:00 és 16:15 között lehet személyesen iratot, készpénzt átadni.

 

1.3. Az Iroda telefonon, SMS-ben, emailen, faxon okiratot, ügyfél nyilatkozatot, rendelkezést nem fogad.

 

1.4. Hiányos irat nem akadálya az érvénytelenségi per indításának, de igazolni kell a bíróság felé (tértivevényesen átvett levéllel), hogy a Hitelező kérés ellenére az iratot nem adta ki az Ügyfélnek. Illetékfizetésre határidőt nem lehet kérni.

 

2. Iratkezelés, irattárolás nincs

Az Iroda az átadott iratokat nem őrzi, vissza nem küldi sem a megbízás tartalma, sem a megszűnése után, ezért azokat kifejezetten másolatban kéri átadni az Irodának.

 

3. Ügyintézési határidő

3.1. A keresetlevél elkészítésének határideje a VII. fejezet 1. pontban felsorolt iratok átadását követő 30/Harminc nap. Az elkészítést követően az Iroda emailben jelzi a kereset levél elkészítését az Ügyfélnek és bekéri az illeték összegét (vagy a költségmentességi nyomtatványokat).

 

3.2. A VII. fejezet 1. pontban sorolt iratok postai megküldéséig az Iroda nem köteles a megbízás teljesítésére.

 

4. Iroda tájékoztatása az ügyfél részére

4.1. Tájékoztatás emailen

Az Iroda 8/Nyolc napon belül megküldi emailen az Ügyfélnek:

- a keresetlevelet a bíróságnak feladott postai feladóvevénnyel, vagy elektronikus benyújtás igazolásával (ebből tudható, hogy a megbízást az Iroda elvégezte);

- tárgyalás kitűzését (ebből tudható, hogy a bíróság a keresetlevelet befogadta);

- tárgyalások elektronikus jegyzőkönyvét, ha a bíróság megküldte az Irodának

(ebből tudható, hogy mi történt a tárgyaláson);

- hitelezői megállapodási ajánlatot;

- ítéletet.

Egyéb bírósági iratforgalomról az Iroda értesítést az Ügyfélnek nem küld.

 

4.2. Felkészítés a tárgyalásra

A tárgyalásra adott külön megbízás sem tartalmaz személyes konzultációt. Az Ügyfél személyes bírósági meghallgatásához az alábbi oldalon talál eligazítást: http://www.batorprogram.hu/0/Személyes meghallgatás.htm.

 

4.3. Tájékoztatás honlapon

Az Iroda azon információkat, amelyek az ügyfeleket általánosan érintik (pl. felmondás utáni teendők, megállapodási lehetőségek, behajtó kezelése) a "gyakori kérdések" alapján összeállított tájékoztatóban adja át az egyesület honlapján, amely a belépési kóddal a www.batorprogram.hu/egyesulet/ oldalon érhető el. Aki a havi tagdíjfizetésnél nem frissítette a kódját, a legfontosabb információkat megtalálja a tájékoztató menü pont alatt: www.batorprogram.hu/0/ügyfél tájékoztató.htm. Az Iroda kérése, hogy az Ügyfél legalább havonta egy alkalommal tájékozódjon a fent megjelölt helyen. Kapcsolatfelvétel előtt mindenképpen érdemes tájékozódni, mert az aktuális kérdések ott kerülnek megválaszolásra.

 

5. Kapcsolattartás

5.1. Személyesen

A megbízással perrel, a szerződéssel kapcsolatban személyes konzultáció kérhető a IV. fejezet 1. pontja szerinti díj ellenében.

 

5.2. Telefon

Az Iroda hétfőn 08:00 és 09:00 közötti ügyeleti időben a 30/949-4925 számú ügyeleti telefonon érhető el. Sikertelen megkeresés esetén 09:00 órakor SMS-ben küldje el nevét és az Iroda visszajelentkezik. Egyéb időben az Iroda kevésbé tudja fogadni a hívásokat, SMS esetén az Iroda visszahívja az Ügyfelet.

 

5.3. Email kapcsolat

5.3.1. Ügyfél részére

Az Iroda a tájékoztatását e megbízási szerződésben megjelölt emailre adja az Ügyfélnek.

 

5.3.2. Iroda részére

a) Utasítás levélben

Az Ügyfél a megbízással kapcsolatos utasítást, rendelkezést kizárólag írásban (levélben) tehet az Iroda részére. A rendelkezés csak akkor hatályos, ha az Iroda azt emailben elfogadja. Több ügyfél esetén bármelyikük rendelkezése mindannyiuk közös nyilatkozatának tekintendő, eltérő nyilatkozat esetén az időben későbbi figyelebevételével, ha az nem aggályos. (például az egyik Ügyfél permegszüntetési szándéka elegendő az intézkedésre, de megváltoztatja a másik Ügyfél ellenkező nyilatkozata a folytatásra.)

b) Egyéb irat, kérdés emailen is küldhető. Az email tartalmazzon mellékletet, hogy elkülöníthető legyen a kéretlen levelektől.

c) A mellékletet is tartalmazó elektronikus levelekre az Iroda 8/Nyolc napon belül válaszol, továbbá a bírósági tárgyalást megelőző napon a felkészülés részeként a megbízásban meghatározott email címről legyűjtésre kerül. Az iratkezelés díját a V. fejezet 2.2. pontja tartalmazza.

 

 

IX. Szerződés megszűnése

 

1. A megbízás a jogerős ítélettel, továbbá a Hitelezővel történt megegyezés esetén megszűnik.

 

2. Felmondás

2.1. Az Ügyfél azonnali hatállyal, az Iroda 15 napos felmondási határidővel mondhatja fel a megbízást indokolás nélkül is. A felmondás kizárólag írásban (tértivevényes levélben) érvényes. A megrendelt keresetlevelet akkor is köteles az Ügyfél megfizetni, ha utóbb meggondolta magát. Nem lehet indok, hogy az nem az Ügyfél elvárásait tartalmazza, avagy túl általános, rossz vagy más jogszabályokra hivatkozik.

 

2.2. Az esedékes díj vagy költség 25.000Ft feletti tartós (azaz 60/Hatvan napon túli) mulasztása esetén az Iroda 15/Tizenöt napos felmondási idővel felmondja a megbízást, mivel a díjtartozás veszélyezteti az Iroda működését, a Bátor Program tagjainak jogvédelmét. A tartozás rendezését követően az aktuális feltételekkel új megbízás köthető (azaz a megbízás folytatható).

 

3. Elszámolás iratokkal

A megbízás megszűnésekor külön iratátadásra nem kerül sor, mivel az Iroda az Ügyféltől csak másolati példányokat kap, amelyek megsemmisíthetőek, a per bírósági iratai pedig elektronikus formában kerülnek átadásra. Az iratok nagy terjedelme miatt az Iroda a honlapján, csak az Ügyfél által hozzáférhető módon - személyes kóddal elérhetően –bocsátja rendelkezésre a peres eljárás iratait.

 

4. Pénzügyi elszámolás

4.1. Az Ügyfél az ügyvédi díjakról és költségekről, annak esedékességekor emailen tájékoztatást kap, amely az aktuális egyenleget is tartalmazza. A befizetésekről az Iroda számlát állít ki. A megbízás megszűnésekor az Iroda végszámlát állít ki, ha korábban el nem számolt tétel maradt fenn, a fel nem használt előleg az Ügyfélnek visszajár.

 

4.2. A megbízás megszűnése, megszüntetése esetén a lezárás díja 1/Egy órai átalánydíjnak megfelelő összeg az V. fejezet 2.2 pontja szerint.

 

5. Panaszkezelés

5.1. Az Ügyfél az Iroda/eljáró Ügyvéd eljárásával szemben panasszal élhet a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (1055 Budapest, Szalay u. 7.).

 

5.2. Véleményezés

Az Ügyfél, mint a Bátor Program Egyesület tagja vállalja, hogy az Iroda/eljáró Ügyvéd elleni ügyvédi kamarai panasz bejelentése előtt kikéri az Egyesület Igazgatóságának véleményét. Amennyiben az Igazgatóság véleménye az Ügyfél vagy az Iroda/Ügyvéd számára nem elfogadható, az Ügyfél, az Iroda/Ügyvéd és az Igazgatóság bármely tagja az Egyesület közgyűléséhez fordulhat állásfoglalásért.

 

5.3. Titoktartási kötelezettség alóli felmentés

Az Ügyfél e szerződésben felmentést ad a panasszal kapcsolatos ügyvédi titoktartás alól az Irodának az Igazgatóság, illetve a közgyűlés előtti eljárásban.

 

 

X. Záradék

 

1. A megbízás a Bátor Program Egyesület alapszabálya és határozatai figyelembevételével, Ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény feltételeivel és a magyar Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó hatályos rendelkezéseivel, illetve a polgári jog általános szabályaival érvényes.

 

2. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bátor Program tájékoztatóját és a megbízás szövegét előzetesen emailen megkapta, tanulmányozta, elolvasta és a megbízás egyhangú értelmezése után, mint akaratával egyezőt, -az Ügyvéd előtt-, jóváhagyólag 2/Kettő eredeti példányban a szerződés utolsó oldalán aláírja.

 

3. E megbízási szerződés VII/1. pontban felsorolt iratok átadásával és a megbízási díj megfizetésével lép hatályba. Az Iroda elkezdheti, teljesítheti ezt megelőzően is a megbízást.

 

4. A felek között esetlegesen korábban létrejött ügyvédi megbízásban a mai naptól is e szerződés általános feltételeit kell alkalmazni.

 

XI. Az ügyre vonatkozó megállapítások

 

1. Tényálláshoz

1.1. A per célja, hogy a Hitelezővel a követelés vitatása alapján egyösszegű kivásárlással (megállapodással vagy faktorálással) megállapodást lehessen kötni. A kivásárlásra az Ügyfél intézkedik vagy külön megbízást ad az Iroda számára.

1.2. Szerződés státusza: hatályos szerződés, KHR listára vett Ügyfél, felmondás közeli, felmondott, közjegyzői felmondást/tanúsítványt kapott, végrehajtás elindult.

 

1.3. Teljesítés: folyamatosan fizetett, teljes/csökkentett törlesztőrészletet.

A per indításával egyidejűleg az Ügyfél ajánlatot tesz a részletfizetésre (a követelés vitatása nélkül) annak érdekében, hogy a végrehajtás elkerülhető legyen.

A perben azt nyilatkozzuk, hogy az Ügyfél ki tudja fizetni a pernyertesség esetén fennálló esedékes tartozását.

 

2. Pénzügyi teljesítések

Az ügyfél által felvett kölcsön:                        8.300.000Ft;

A visszafizetett összeg       2015.01.31-ig:      9.529.701Ft (Hiteltörténeti kimutatás szerint);

A visszafizetett összeg       2015.01.31. után:                    128.000Ft, összesen 7.800.000Ft;

LTP betörlesztés                 2016.04.30.:          1,1MFt;

Életbiztosítás                       2016.04.30.:          1,1MFt;

A Hitelező követelése:                                      17.532.465Ft.

 

3. Közjegyzői okiratok tisztességtelensége

3.1. A perben a szerződéskötéskori közjegyzői kötelezettségvállaló nyilatkozat tisztességtelenségét állítjuk. Ugyanebben a perben hozzákapcsolható a közjegyzői felmondás tisztességtelensége, a végrehajtási záradék érvénytelensége, a végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése.

 

3.2. A tisztességtelenség lényege, hogy a közjegyzői okirat megfordítja a bizonyítást a fogyasztó terhére, amely a 93/13 EGK Irányelv és a 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerint nem tisztességes. Az ilyen közjegyzői okiratok aggályosságuk miatt elveszítik közjegyzői minősítésűket, alkalmatlanokká válnak közvetlen végrehajtás indítására.

 

3.3. Illeték

Az illeték 21.000Ft.

 

3.4. Illetékesség

A magánszemély (fogyasztó) lakóhelye, a Hitelező székelye vagy a szerződéskötés helye szerinti járásbíróság közül lehet választani.

 

Az Iroda a Hitelező székhelye szerint a Pesti Központi Kerületi Bíróságot választja.

 

4. Árfolyamkockázat tisztességtelensége

4.1. A befogadott kereset esetén az első tárgyalásig mód van a kereset kiterjesztésére.

 

4.2. A tisztességtelenség lényege, hogy az Ügyfél tisztában volt az árfolyamkockázat veszélyével. Esetleg értette is, hogy a törlesztőrészlet a szerződésben rögzítettnél magasabb is lehet, de abban biztos volt, hogy ez az emelkedés nem mehet:

- az ügyintéző által ígért szint fölé;

- a forint törlesztőrészletek szintje fölé;

- végsősoron a bevizsgált jövedelme fölé,

- és nem lehet korlátlan emelkedésű, mert akkor felső törlesztőérték megállapításával gondoskodtak volna a kockázat kezelhetőségéről.

A Hitelező szakszerűen bevizsgálta a hitelkérelmet és úgy nyilatkozott, hogy alkalmas a kölcsön felvételére. A Hitelező az ügyfél jövedelemigazolását (jövedelem nyilatkozatát) bekérte (esetleg még a havi háztartási rezsi költségeket is ismerte), emellett még fedezetet is rendelt a kölcsön mögé és ennek tudatában fogadta be a kölcsön igénylést, készítette el a szerződést. Ha a szerződés szerint pótfedezet bevonására is sor kerülhetett, akkor sem merült fel, hogy pótjövedelem bevonására lenne szükség határidőben történő teljesítés esetén.

Összegezve: az Ügyfélnek nem volt szerződéses akarata a forint konstrukciót meghaladó, mitöbb akár a jövedelmét meghaladó törlesztőrészlet fizetésére, főként úgy, hogy az meghaladja a pénzügyi teljesítőképességét.

 

4.3. Elszámolás

Árfolyamkockázat tisztességtelenségére alapított részleges semmisség esetén (forintosítás szerződéskori árfolyamon) a szerződésben meghatározott forint összeggel vagy deviza összeg esetén a szerződéskötés napján érvényes MNB árfolyammal számított forint összeggel kell számolni és azt megszorozni a bírósági ítélet napjáig esedékes törlesztőrészletek számával. Ennyi lesz a lejárt tartozás, majd havonta az első törlesztőrészlettel azonos összeg. 82 hónappal és 48.537Ft/hó törlesztéssel számolva (303CHF/hó MNB 160,19Ft/CHF 2008.01.29-i árfolyamon) 3.980.080Ft a lejárt tartozás. Egyenleg 2015.01.31. napján: 19.919Ft túlfizetés. Amennyiben a törlesztőrészletek tőkét nem tartalmaznak (türelmi idő miatt), akkor a tőketartozás esedékességével (türelmi idő lejáratát követően) emelkedik a havi törlesztés. Az LTP betörlesztésével pedig csökken.

Pernyertesség esetén 15-90 napon belül kell megfizetni az összeget.

 

4.4. Illeték

Az illeték a követelés összegének 6%-a (minimum 15.000Ft). Túlfizetés esetén, ha csak 250.000Ft-ot peresítünk, akkor elegendő 15.000Ft.

 

4.5. Illetékesség

A magánszemély (fogyasztó) lakóhelye, a Hitelező székelye vagy a szerződéskötés helye szerinti járásbíróság a az illetékes.

Ez alapján az Iroda a Hitelező székhelye szerint a Pesti Központi Kerületi Bíróságot választja.

 

5. Költségmentességi nyomtatvány

Az illetékfizetési kedvezményt akkor érdemes kérni, ha az 1 főre eső havi jövedelem kevesebb a fizetendő illeték háromszorosánál, vagy közelít a 28.500Ft-hoz. Internetről letölthető: http://batorprogram.hu/iratok/ktgm.htm. A bíróság a jövedelem meghatározásánál figyelembeveheti a folyamatosan fizetett költségeket (rezsi, adó, hiteltörlesztések).

 

6. Adóstárs pozíciója

A perben minden szerződésben álló félnek részt kell venni. Annak nincs jelentősége, hogy alperesi vagy felperesi oldalon. Felperesi oldalon a pertárs felelős az illeték előlegezéséért és a perköltség megfizetésért, továbbá személyesen az ügyvéd előtt vagy a pertársnak meghatalmazást kell adnia az ügyben eljárni. Alperesként illetéket, perköltséget nem fizet, meghatalmazás nem kell. A peres eljárásban az Ügyfél nem veheti át az alperesi oldalon perbevont személy bírósági leveleit.

 

Jakab Zoltán adóstárs alperesként fog szerepelni a keresetben. Barna Éva adóstárs pertársi meghatalmazással felperesként fog szerepelni a keresetben.

 

7. Tanú

A szerződéskötéskor, azt megelőzően az Ügyfél mellett jelen volt (szerződést alá nem író) következő személy: Kovács Béla (idézési címe: 1166 Budapest, Rokonlaki utca 33.).

A Hitelező részéről eljárt személy: Jónás Anett banki ügyintéző, Naftacar Kft. gépkocsi kereskedő, Alias Biztosító hitelközvetítő.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelt: Budapesten, 2018. november 04. napján.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyfél

 

ügyvéd

Iroda képviseletében