v.17

 

 

ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS

ajánlat készítésére a hitelügylet lezárásához

egyösszegű teljesítéssel

 

 

I. Felek

 

1.1. Megbízó, a továbbiakban (több Ügyfél esetén együttesen is) Ügyfél:

neve:                    

lakcím:                                

született:              

anyja neve:        

telefonszáma:    

email címe:         

Az ügyben tájékoztatást kérhet:   

 

1.2. A Megbízó a BÁTOR PROGRAM Egyesület (székhelye: H-1154 Budapest, Őrjáró tér 5.; nytsz: 01-02-0014850, továbbiakban Egyesület) tagja, aki az egyesületi érdekképviselet körében kíván szerződést kötni.

 

2.1. Megbízott, a továbbiakban Iroda:

 

2.2. A Megbízott a BÁTOR PROGRAM Egyesület tagjaként az Egyesület és tagjainak jogi képviseletét látja el, az eseti megbízásokat azonban külön ügyvédi szerződésbe kell foglalni, amelyet a Felek ezen megbízásban határoznak meg.

 

 

II. Megbízás tárgya

 

1. Kölcsönszerződés

Az Ügyfél, mint adós és a:

Merkantil Bank Zrt.

székhely:                              1051 Budapest, József Attila u. 8.;

cégjegyzék száma:            01-10-045231;

adószáma:                          10433748-2-44

személlyel, mint hitelezővel kötött 00000 számú kölcsön szerződés

 

 

III. Megbízás tartalma

 

1. Megállapodás

1.1. Az Ügyfél a mai napon megbízza az Irodát, az Iroda a megbízást elvállalja, hogy a II. fejezetben meghatározott szerződés és a VII. fejezetben felsorolt iratok alapján az Iroda írásbeli ajánlatot (továbbiakban Ajánlat) tegyen a Hitelezőnél a tartozása egyösszegű kifizetésére.

A megbízás nem terjed ki a Hitelezővel fennálló egyéb tartozások kezelésére, peresítésére.

 

2. Üzleti titok

A megbízás során megismert iratok olyan szellemi terméknek minősülnek, amely fokozott védelem alatt áll. Az Ügyfél kártérítési felelőssége tudatában vállalja, hogy az Iroda által megismert iratokat üzleti titokként kezeli.

 

3. Tárgyalás

A megbízás személyes eljárást nem tartalmaz.

 

 

IV. Ügyvédi munkadíj

 

1. Megbízási díj

A megbízás díja 50.000Ft +27% ÁFA=63.500Ft és az Adatlap szerint meghatározott sikerdíj. A megbízás nem tartalmaz személyes konzultációt.

 

2. A sikerdíj alapja: a Hitelező bruttó követelése (tőke+kamat+költség) és a megállapodással elért kiváltási összeg közötti különbség.

 

3. Esedékesség

A megbízási díj megrendeléskor, a sikerdíj a Hitelezői megállapodás aláírását követő 8 napon belül esedékes vagy az Adatlapon meghatározott időpontban.

 

4. Teljesítés

A fizetés történhet személyesen készpénzben az Irodánál, átutalással az Iroda bank számlájára (MagNet Bank 16200120-18522062), postai csekk befizetéssel az iroda címére (1154 Budapest, Őrjáró tér 5.) vagy bankszámlájára. A teljesítéseknél a közlemény rovatban kizárólag az Ügyfél neve szerepeljen (több ügyfél esetén a meghatalmazásban első helyen megjelölt személy). Az Iroda a díjakat, költségeket 5000Ft-ra kerekítve kéri előlegezni, megfizetni (az elszámolásban a kerekítés miatt befizetés nem veszik el). Az Iroda a részbefizetéseket az Ügyfél "Ügyfélszámláján" vezeti és teljesítéskor számlázza, legkésőbb a megbízás megszüntetésekor. Magán személy részletfizetése esetén az előlegek az utolsó teljesítéskor kerülnek kiszámlázásra.

 

5. Egyéb intézkedés

Az üggyel kapcsolatban kért egyéb intézkedés, konzultáció, iratkészítés nem része a megbízásnak. Ügyvédi kapacitás esetén, külön írásbeli (levélben) megrendeléssel kérhető. Díja 25.000Ft+27% ÁFA =31.750Ft/óra és írott oldal, így különösen konzultáció a megállapodási taktikáról, személyes eljárás a Hitelezőnél, tartozás kiszámítása). Az egyéb eljárás díja az intézkedés megrendelésekor esedékes. A külön megbízás (megrendelés) az Iroda írásbeli elfogadásával érvényes.

 

 

V. Költségek

 

1. A megbízás ellátásával kapcsolatos hitelezői levelezési költségért külön díjat nem kell fizetni.

 

2. További szolgáltatások

2.1. Kivásárlás

Az Ügyfél választása szerint a tartozás rendezése történhet az Ügyfél nevében és meghatalmazása által és történhet a Bátor Program Egyesület által történő kivásárlással. Az Ügyfélnek a kivásárlási konstrukcióért külön díjat, költséget nem kell fizetnie.

 

 

VI. Más ügyvédek

 

1. Az Ügyfél kijelenti, hogy e megbízással kapcsolatban más ügyvédet nem bízott meg, illetve ezen megbízás alapját képező jogügylettel kapcsolatos ügyvédi megbízásból eredő tartozása nincs.

 

2. Az Ügyfél az ügyvédi törvény 23.§ (5) bekezdése alapján hozzájárul, hogy az Iroda a megbízás ellátásához más ügyvéd közreműködését is igénybe vegye. Az elszámolás ez esetben történhet közvetlenül a közreműködő ügyvéddel.

 

 

VII. Iratok az ajánlat készítéshez

 

1. A megbízáshoz szükséges iratok az alábbiak:

Kölcsön szerződés

 

Utolsó egyenlegközlő

 

Az ügyre vonatkozó külön személyes ügyvédi meghatalmazás

 

Adatlap megállapodáshoz

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap Ma.doc

 

2. Amennyiben a kölcsönszerződés más megbízásból már az Iroda rendelkezésére áll, akkor azt külön nem kell csatolni.

 

3. Egyéb iratok

Az Iroda semmi egyéb iratot nem kér és nem fogad be (befizetési bizonylatok, banki levelezések). Nagyon szépen kérjük az Ügyfeleket, hogy sem "salátában" rendezetlenül, sem tartalomjegyzékkel precízen felcímkézve ne adjanak át a fenti iratokon kívüli anyagokat.

 

 

VIII. Iratkezelés

 

1. Irat átadás Irodának

1.1. Az Ügyfél, ha a megbízáskor a kereset készítéshez szükséges iratokat nem adta át, akkor pótolhatja postán (levélcím: 1154 Budapest, Őrjáró tér 5.) vagy az iroda postaládájába.

 

1.2. Külön egyeztetés nélkül hétfőnként 16:00 és 16:15 között lehet személyesen iratot, készpénzt átadni.

 

1.3. Az Iroda telefonon, SMS-ben, emailen, faxon okiratot, ügyfél nyilatkozatot, rendelkezést nem fogad.

 

2. Iratkezelés, irattárolás nincs

Az Iroda az átadott iratokat nem őrzi, vissza nem küldi sem a megbízás tartalma, sem a megszűnése után, ezért azokat kifejezetten másolatban kéri átadni az Irodának.

 

3. Ügyintézési határidő

3.1. A hitelezői Ajánlat elkészítésének határideje az 1. pontban felsorolt iratok átadását követő 15/Tizenöt nap.

 

3.2. A VII. fejezet 1. pontban sorolt iratok postai megküldéséig az Iroda nem köteles a megbízás teljesítésére.

 

4. Iroda tájékoztatása az ügyfél részére

4.1. Tájékoztatás az ügyről

Az Iroda 8/Nyolc napon belül megküldi emailen az Ügyfélnek:

- a hitelezőnek küldött Ajánlatot;

- a Hitelező válaszlevelét.

 

4.2. Honlap tájékoztató

Kapcsolatfelvétel előtt érdemes a honlapon tájékozódni, mert az aktuális kérdések ott kerülnek megválaszolásra: http://www.batorprogram.hu/0/ügyfél tájékoztató.htm.

 

5. Kapcsolattartás

5.1. Személyesen

A megbízással kapcsolatban személyes konzultáció kérhető a IV. fejezet 5. pontja szerinti díj ellenében.

 

5.2. Telefon

Az Iroda hétfőn 08:00 és 09:00 közötti ügyeleti időben a 30/949-4925 számú ügyeleti telefonon érhető el. Sikertelen megkeresés esetén 09:00 órakor SMS-ben küldje el nevét és az Iroda visszajelentkezik. Egyéb időben az Iroda kevésbé tudja fogadni a hívásokat, SMS esetén az Iroda visszahívja az Ügyfelet.

 

5.3. Email kapcsolat

5.3.1. Ügyfél részére

Az Iroda a tájékoztatását e megbízási szerződésben megjelölt emailre adja az Ügyfélnek.

 

5.3.2. Iroda részére

a) Utasítás levélben

Az Ügyfél a megbízással kapcsolatos utasítást, rendelkezést kizárólag írásban (levélben) tehet az Iroda részére. A rendelkezés csak akkor hatályos, ha az Iroda azt emailben elfogadja. Több ügyfél esetén bármelyikük rendelkezése mindannyiuk közös nyilatkozatának tekintendő, eltérő nyilatkozat esetén az időben későbbi figyelebevételével, ha az nem aggályos. (például az egyik Ügyfél permegszüntetési szándéka elegendő az intézkedésre, de megváltoztatja a másik Ügyfél ellenkező nyilatkozata a folytatásra.)

b) Egyéb irat, kérdés emailen is küldhető. Az email tartalmazzon mellékletet, hogy elkülöníthető legyen a kéretlen levelektől.

c) A mellékletet is tartalmazó elektronikus levelekre az Iroda 8/Nyolc napon belül válaszol, továbbá a bírósági tárgyalást megelőző napon a felkészülés részeként a megbízásban meghatározott email címről legyűjtésre kerül. Az iratkezelés díját a V. fejezet 2.2. pontja tartalmazza.

 

 

IX. Szerződés megszűnése

 

1. A megbízás a XI. fejezetben meghatározott feltételek (Ügyfél ajánlati kondíciók) hitelezői elfogadásáig vagy elutasításáig tart.

 

2. Felmondás

Az Ügyfél azonnali hatállyal, az Iroda 15 napos felmondási határidővel mondhatja fel a megbízást indokolás nélkül is. A felmondás kizárólag írásban (tértivevényes levélben) érvényes. A megrendelt Ajánlatot akkor is köteles az Ügyfél megfizetni, ha utóbb meggondolta magát. Nem lehet indok, hogy az nem az Ügyfél elvárásait tartalmazza, avagy túl általános, rossz vagy más körülményekre hivatkozik.

 

3. Elszámolás iratokkal

A megbízás megszűnésekor külön iratátadásra nem kerül sor, mivel az Iroda az Ügyféltől csak másolati példányokat kap, amelyek megsemmisíthetőek, a Hitelezői válaszokat pedig az Ügyfél folyamatosan megkapja emailen.

 

4. Pénzügyi elszámolás

Az Iroda a megbízásokról a díjról számlát állít ki. Felmondáskor külön elszámolásra nincs szükség, ha egyéb költség nem merült fel.

 

5. Panaszkezelés

5.1. Az Ügyfél az Iroda/eljáró Ügyvéd eljárásával szemben panasszal élhet a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (1055 Budapest, Szalay u. 7.).

 

5.2. Véleményezés

Az Ügyfél, mint a Bátor Program Egyesület tagja vállalja, hogy az Iroda/eljáró Ügyvéd elleni ügyvédi kamarai panasz bejelentése előtt kikéri az Egyesület Igazgatóságának véleményét. Amennyiben az Igazgatóság véleménye az Ügyfél vagy az Iroda/Ügyvéd számára nem elfogadható, az Ügyfél, az Iroda/Ügyvéd és az Igazgatóság bármely tagja az Egyesület közgyűléséhez fordulhat állásfoglalásért.

 

5.3. Titoktartási kötelezettség alóli felmentés

Az Ügyfél e szerződésben felmentést ad a panasszal kapcsolatos ügyvédi titoktartás alól az Irodának az Igazgatóság, illetve a közgyűlés előtti eljárásban.

 

 

X. Záradék

 

1. A megbízás a Bátor Program Egyesület alapszabálya és határozatai figyelembevételével, Ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény feltételeivel és a magyar Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó hatályos rendelkezéseivel, illetve a polgári jog általános szabályaival érvényes.

 

2. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bátor Program tájékoztatóját és a megbízás szövegét előzetesen emailen megkapta, tanulmányozta, elolvasta és a megbízás egyhangú értelmezése után, mint akaratával egyezőt, -az Ügyvéd előtt-, jóváhagyólag 2/Kettő eredeti példányban a szerződés utolsó oldalán aláírja.

 

3. E megbízási szerződés VII/1. pontban felsorolt iratok átadásával és a megbízási díj megfizetésével lép hatályba. Az Iroda elkezdheti, teljesítheti ezt megelőzően is a megbízást.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Melléklet: Szerződés, utolsó egyenlegközlő, adatlap (megállapodáshoz), ügyvédi meghatalmazás

 

Kelt: Budapesten, 2019. január 02. napján.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyfél

 

ügyvéd

Iroda képviseletében