Vissza kezdőlapra

Visszalépés: Back Space

Keresés: CtrF

Frissítve: 2013.09.24.

Szerkesztette: Kerekes Ügyvédi Iroda

I. Volksbank/Sberbank Zrt.

 

üzletszabályzatok

idézetek a szerződésből

kereset panelek

állam ellen per eredménye

bírósági ítéletek

 

üzletszabályzatok

2006.08.15. lakossági üzletszabályzat

2008.06.01. fogyasztói kölcsön általános szerződési feltételek

idézetek a szerződésből

/2004 kölcsönszerződés

4. Törlesztő részletek száma és összege

Kölcsönszerződés 4. oldal IV.1. pont második bekezdés

Közjegyzői nyilatkozat 4. oldal IV.1. pont második bekezdés

„ Az Adós a kölcsön összegét – tőke és kamat összeget egyidejűleg – a hat hónap türelmi időszak után a naptári hónapok utolsó banki munkanapján köteles visszafizetni e szerződéshez – tájékoztató jelleggel – a melléklet táblázatban leírtak szerint. A törlesztő részlet 1005CHF. Amennyiben nem a teljes deviza összeg kerül folyósításra, úgy a törlesztő részletek arányosan csökkennek.”

 

5. Nincs meghatározva az árfolyam

Kölcsönszerződés 1. oldal I.2. pont

Közjegyzői nyilatkozat 2. oldal I.2. pont

„ Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a I.1. pont szerinti CHF kölcsönösszegből összesen legfeljebb 20.000.000Ft-nak megfelelő CHF kölcsönösszeget folyósít, amely a konverzió indításának napján a Bank által jegyzett deviza vételi árfolyamon kerül meghatározása.”

 

A szerződés nem tartalmazza a devizaárfolyamot.

6. Nincs meghatározva a deviza árfolyamrés

Kölcsönszerződés 3. oldal III.5. pont

Közjegyzői nyilatkozat 3. oldal III.5. pont

 „ A kölcsön teljes hiteldíj mutatója évi: 6,83%, mely a forint kifizetések alapján lett meghatározva, a Bank 2004. december 1-i svájci frank eladási árfolyamán.”

 

A THM számítása csak az eladási árfolyamot veszi figyelembe, így a folyósítási vételi árfolyamon a hitelezőnél keletkező hasznot, amely az adós számára költség nem tartalmazza.

 

7. Nincs meghatározva a kamat és költség

Kölcsönszerződés 2. oldal III.1. pont harmadik bekezdés

Közjegyzői nyilatkozat 3. oldal III.1. pont harmadik bekezdés

„ A kölcsön kamatlába a mindenkor érvényes referencia kamatláb + évi 5,4% kamatfelár.

A referencia kamatláb mértéke havonta változó, az első folyósítás napját illetve a kamatperiódus végét megelőző második banki munkanapon jegyzett, a Reuters CHF Libor oldalán megjelenő egy havi bankközi irányadó kamatláb CHF Libor, banki szünnapokon az előző bank munkanapra érvényes kamatláb.”

 

A Hpt. A szerződéskötés idején hatályos 210.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a kölcsönszerződésekben egyértelműen meg kell határozni a kamatot. Az egyértelmű minősítő jelző azt a többletkövetelményt írja elő, hogy ezen szerződési elemeket olyan módon kell rögzíteni a jogügylet során, amelyet a jogban és a pénzügyi tranzakcióban járatlan átlag ember is könnyedén megért. A kölcsönszerződés ennek a törvényi feltételnek nem felel meg. Nem határozottam s kellően körülírt az a kitétel, hogy a kamatláb a Reuters CHF Libor oldalán azonosítható be.

 

8. Nincs meghatározva a THM számítás deviza napja

Kölcsönszerződés 3. oldal III.5. pont

Közjegyzői nyilatkozat 3. oldal III.5. pont

„ A kölcsön teljes hiteldíj mutatója évi: 6,83%, mely a forint kifizetések alapján lett meghatározva, a Bank 2004. december 1-i svájci frank eladási árfolyamán.”

 

A THM meghatározása törvénytelen, mert a megengedett 10 napos határidőn régebbi árfolyamon számol.

 

9. Helytelen THM képlet alkalmazása

Kölcsönszerződés 3. oldal III.5. pontban a THM számítás képlete

 

m

 

H =

S

Ak ---------------- (l+i)tk

 

k=1

 

 

A szerződésben a Kormány rendelet 5. számú melléklete szerinti egyrészletű folyósítás képletét alkalmazták. A kölcsönszerződés 2. oldal II.3. pontjában viszont 4 folyósítási részlet szerepel, amelyre a 6. számú melléklet kell alkalmazni:

6. számú melléklet a 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelethez

A THM kiszámítására vonatkozóan a következő képletet kell alkalmazni, ha a hitel folyósítása több részletben történik:

m

 

 

m'

 

S

Ak ---------------- (l+i)tk

=

S

A'k' ---------------- (l+i)tk'

K=1

 

 

k'=1

 

 

Kölcsönszerződés 4. oldal III.7. pont

Közjegyzői nyilatkozat 3. oldal III.7. pont

A THM nem tartalmazza az elérési és kockázati életbiztosítást, a balesetbiztosítást, csak a hitelfedezeti életbiztosítást.

 

Kölcsönszerződés 7. oldal VIII. 17. pont

Közjegyzői nyilatkozat 7. oldal VIII. 17. pont

„ Adós kijelenti,hogy jelen szerződés aláírása előtt tájékoztatást kapott a szerződés szerinti ügyletre vonatkozó THM értékéről, a kiszámítás módjáról, a számítás során figyelembe nem vett költségekről, díjakról és várható összegükről.”

 

Az Adós ilyen tájékoztatást nem kapott, amelynek alapvető bizonyítéka, hogy a szerződésben rossz számítás szerepel. Tájékoztatás, THM számítás esetén a felek azonnal felismerték volna, hogy a szerződés nem megfelelő THM számítási képletet tartalmaz.

 

10. A szerződés csak előszerződés

Kölcsönszerződés 1. oldal I.2. pont.

Közjegyzői nyilatkozat 2. oldal I. fejezet

 „ Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a I.1. pont szerinti CHF kölcsönösszegből összesen legfeljebb 20.000.000Ft-nak megfelelő CHF kölcsönösszeget folyósít, amely a konverzió indításának napján a Bank által jegyzett deviza vételi árfolyamon kerül meghatározása.”

 

A szerződés nem tartalmazza a kölcsön összegét.

 

Kölcsönszerződés 2. oldal III.1. pont harmadik bekezdés

Közjegyzői nyilatkozat 3. oldal III.1. pont harmadik bekezdés

„ A kölcsön kamatlába a mindenkor érvényes referencia kamatláb + évi 5,4% kamatfelár.

A referencia kamatláb mértéke havonta változó, az első folyósítás napját illetve a kamatperiódus végét megelőző második banki munkanapon jegyzett, a Reuters CHF Libor oldalán megjelenő egy havi bankközi irányadó kamatláb CHF Libor, banki szünnapokon az előző bank munkanapra érvényes kamatláb.”

 

A Hpt. A szerződéskötés idején hatályos 210.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a kölcsönszerződésekben egyértelműen meg kell határozni a kamatot. Az egyértelmű minősítő jelző azt a többletkövetelményt írja elő, hogy ezen szerződési elemeket olyan módon kell rögzíteni a jogügylet során, amelyet a jogban és a pénzügyi tranzakcióban járatlan átlag ember is könnyedén megért. A kölcsönszerződés ennek a törvényi feltételnek nem felel meg. Nem határozottam s kellően körülírt az a kitétel, hogy a kamatláb a Reuters CHF Libor oldalán azonosítható be.

 

Kölcsönszerződés 4. oldal IV.1. pont második bekezdés

Közjegyzői nyilatkozat 4. oldal IV.1. pont második bekezdés

 „ Az Adós a kölcsön összegét – tőke és kamat összeget egyidejűleg – a hat hónap türelmi időszak után a naptári hónapok utolsó banki munkanapján köteles visszafizetni e szerződéshez – tájékoztató jelleggel – a melléklet táblázatban leírtak szerint. A törlesztő részlet 1005CHF. Amennyiben nem a teljes deviza összeg kerül folyósításra, úgy a törlesztő részletek arányosan csökkennek.”

 

Kölcsönszerződés 8. oldal VIII.19. pont

Közjegyzői nyilatkozat 7. oldal VIII.19. pont

„ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben és Kockázatvállalási Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak. Adós kijelenti, hogy a Bank Általános Szerződési Feltételeit és Kockázatvállalási Üzletszabályzatát megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adós jelen szerződés aláírásával a szerződés és mellékletei általa történt átvételét elismeri.”

 

A mindenkori ÁSZF nem válik a szerződés részévé, csak ha az megfelel a Hpt. 209.§ b.) és d.) pontjának, valamint a és 210.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek.

 

C) Egyoldalú tisztességtelen szerződésmódosítás

1. Tisztességtelen egyoldalú szerződésmódosítás

Kölcsönszerződés 8. oldal VIII.19. pont

Közjegyzői nyilatkozat 7. oldal VIII.19. pont

 „ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben és Kockázatvállalási Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak. Adós kijelenti, hogy a Bank Általános Szerződési Feltételeit és Kockázatvállalási Üzletszabályzatát megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adós jelen szerződés aláírásával a szerződés és mellékletei általa történt átvételét elismeri.”

 

A mindenkori ÁSZF nem válik a szerződés részévé, csak ha az megfelel a Hpt. 209.§ b.) és d.) pontjának, valamint a és 210.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek.

 

ÁSZF 6. oldal II/7. pont második bekezdés

„ Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank jelen ÁSZF-et, a Kockázatvállalási Üzletszabályzatot, a Kondíciós Listát, illetve Hirdetményt jogosult egyoldalúan módosítani az Ügyfél hozzájárulása nélkül. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-ben, a Kockázatvállalási Üzletszabályzatban, a Kondíciós Listában, illetve Hirdetményben történő módosításokról, különösen ideértve a díjak, jutalékok, kamatok módosítását, a Bank külön értesítőt nem küld az Ügyfél részére.

 

ÁSZF 60. oldal XXX/7. pont

„ A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Bank mindenkor hatályos Kockázatvállalási Üzletszabályzata, Hirdetményei, Kondíciós Listái. Ezen szabályzatok, hirdetmények megismerését, értelmezését és azok rendelkezéseinek maradéktalan elfogadását az Ügyfél a Bankhoz történő igénylése benyújtásával elismeri.”

 

2. Nincs felmondási lehetőség a szerződésmódosításra

 

3. Tisztességtelen felmondási lehetőség a szerződésmódosításra

 

4. Törlesztő részlet módosítás

 

5. Egyoldalú deviza árfolyam módosítás

 

6. Deviza árfolyam kockázat

Kölcsönszerződés 1. oldal I.4. pont.

Közjegyzői nyilatkozat 2. oldal I.4. pont

 „Tekintettel arra, hogy a kölcsön nyilvántartása devizában történik, Adós köteles az árfolyam változásból eredő esetleges veszteségek viselésére.”

 

7. Egyoldalú kamat és költség módosítás

Kölcsönszerződés 3. oldal III.2. pont

Közjegyzői nyilatkozat 3. oldal III.2. pont

„ Az Adós által kért hitelezési időn belül a kamatperiódus időtartamát a Bank határozza meg.”

 

Kölcsönszerződés 4. oldal III.7. pont utolsó mondat

Közjegyzői nyilatkozat 4. oldal III.7. pont utolsó mondat

„ A díjak és költségek jogszabályváltozás, Bank Hirdetménye vagy Kondíciós lista módosítása és a közjegyző tájékoztatása szerint változhatnak”

 

A Bank Hirdetménye és a Kondíciós lista nem eredményez szerződésmódosítást, mivel ahhoz a két fél akarata szükséges, a kölcsönszerződésnek megfelelően írásba foglalásával és egy eredeti példányának átadásával az Adós részére.

 

Kölcsönszerződés 4. oldal VI.1. pont

Közjegyzői nyilatkozat 4. oldal VI.1. pont

„ Amennyiben a szerződésben meghatározott kamat illetve a jelen szerződés III. pontjában megjelölt bármely egyéb költség mértéke a Bank megítélése szerint nem tükrözi reálisan a hasonló kondíciójú hitelek pénzpiacon kialakult kamatát, illetve egyéb költségét, valamint az ügylet nyereségességét érintő esetleges hatósági, jegybanki intézkedés esetére, a Bank fenntartja a jogot a kölcsön összege után számított kamat illetve egyéb költség mértékének módosítására.”

ÁSZF 20. oldal VIII/1. pont

„ A Bank által az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásokért felszámított kamatok, díjak, jutalékok, költségek és késedelmi jellegű kamatok felszámításának jogcímét és mértékét, valamint a szolgáltatások nyújtásának egyéb specifikus feltételeit, továbbá a Banknál elhelyezett pénzeszközök után a Bank által fizetendő kamat, illetve egyes hitel-és kölcsönügyletek kapcsán az ügyfél által fizetendő kamat és egyéb díjak mértékét a mindenkori Kondíciós Lista tartalmazza.”

 

ÁSZF 34. oldal XVI/6. pont

„ A hitel vagy kölcsön kamatlábát a Bank a folyósítás időpontjában érvényesülő refinanszírozási feltételek, valamint az Ügyfél-kockázat figyelembe vételével éves százalékban határozza meg. Ha a refinanszírozási feltételek akár a jegybank rendelkezése, akár a pénzpiaci körülmények hatására módosulnak, vagy a bank megítélése szerint az Ügyfél-kockázat megváltozik, a Bank az ügyfél értesítése mellett – akár az Ügyfél hátrányára is – egyoldalúan módosíthatja az alkalmazott kamatlábat, vagy más referencia kamatlábra térhet át, és az esedékes kamatot ennek megfelelően számolhatja el, kivéve ha az Ügyféllel a futamidő egészére vagy annak egy részére fix kamatozásban állapodott meg.”

 

nincs kidolgozva 8. Egyoldalú szerződésmódosítás elfogadás nélkül

 

9. Tisztességtelen felmondási feltétel (fedezeten túl nyúló követelés esetén)

 

D) Egyéb tisztességtelen kikötések

 

1. Kötelezettségvállaló közjegyzői nyilatkozat (továbbiakban Nyilatkozat)

Kölcsönszerződés 2. oldal II.2. pont Folyósítási feltételek második bekezdés

Közjegyzői nyilatkozat 2. oldal II.2. pont Folyósítási feltételek második bekezdés

„ Egyoldalú kötelezettség vállal nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása a bank számára elfogadható tartalommal”

 

2. Hitelező nyilvántartásának vitathatatlansága

 

3. Tisztességtelen felmondási feltétel

 

4. Számla nyitási kötelezettség

Kölcsönszerződés 2. oldal III.1. pont második bekezdés második mondat

Közjegyzői nyilatkozat 3. oldal III.2. pont Folyósítási feltételek második bekezdés

„ Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a kamat összegével a Banknál vezetett 14100031-85028002-01000000 deviza bankszámláját az esedékesség napján megterhelje a jelen szerződésben foglaltak figyelembevételével.”

 

Kölcsönszerződés 3. oldal III.1. pont első bekezdés utolsó mondat

Közjegyzői nyilatkozat 3. oldal III.1. pont első bekezdés utolsó mondat

 „ Adós jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a kezelési díj összegével forint bankszámláját megterhelje.”

 

Kölcsönszerződés 3. oldal III.1. pont harmadik bekezdés utolsó mondat

Közjegyzői nyilatkozat 3. oldal III.1. pont ötödik bekezdés utolsó mondat

„ Adós jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a rendelkezésre tartási jutalék összegével a Deviza bankszámláját megterhelje.”

 

 

Kölcsönszerződés 4. oldal V.2. pont

Közjegyzői nyilatkozat 4. oldal V.2. pont

„ Adós a tőke – és kamattörlesztést a kölcsön devizanemében a deviza bankszámlájára köteles teljesíteni. Adós a deviza bankszámláját jelen kölcsön jogviszony fennállása alatt köteles fenntartani és díjait a Bank mindenkor hatályos bankszámla Üzletszabályzatában és Kondíciós Listájában meghatározottak szerint megfizetni.”

E) Választott bíróság

 

F) Elidegenítési és terhelési tilalom

 

Kölcsönszerződés 2. oldal II.2. pont Folyósítási feltételek egyes bekezdés

Közjegyzői nyilatkozat 2. oldal II.2. pont Folyósítási feltételek egyes bekezdés

„ Harminc napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolattal történő igazolása annak, hogy a magyarországi Volksbank Rt. Jelzálogjoga, valamint elidegenítési és terhelési tilalma legalább széljegyen feltüntetésre került a fedezetül szolgáló ingatlanon.”

 

kereset panelek

 

állam ellen per eredménye

 

bírósági ítéletek