Vissza kezdőlapra

Rendezés év, szám szerint

Bírósági határozatok

 

BH1987. 363.

A végrehajtási záradékkal ellátott okirattal érvényesített szerződési követeléssel szemben a megtámadási kifogás a végrehajtás megszüntetése iránti keresettel is érvényesíthető [1979. évi 18. tvr. 44. § (1) bek. a) pontja, Ptk. 236. § (3) bek., 14/1980. (IX. 30.) BkM sz. r. 13. § (4) bek.].

 

BH1993. 513.

a pénzintézet a kölcsönszerződés részévé tett üzletszabályzatának egyoldalú módosítására csak abban az esetben jogosult, ha ezt a bankkölcsönszerződésben a felek közösen kikötötték. Ennek hiányában a pénzintézet az üzletszabályzatának a vele szerződő félre is kiható változtatását csak a Ptk. 241. §-a alapján vagy a vele szerződő féllel közösen érvényesítheti [Ptk. 205. § (1)-(2) bek., 209. § (1) bek., 240. § (1) bek., 241. §, 39/1984. (XI. 5.) MT r. 7. § (3) bek., GK 37. sz.].

 

BH 1995. 415.

az ellenérték (díj) fejében vállalt bankgarancia a felek között polgári jogviszonyt keletkeztet, ezért mind a szerződés megkötésére, mind annak módosítására a Ptk. szabályai az irányadók. A szerződés egyoldalú módosítására vonatkozó szerződési kikötés csak akkor nem jelent indokolatlan egyoldalú előnyt a bankgaranciát vállaló fél javára, ha a díj egyoldalú emelésének okát, ennek körülményeit és lehetséges mértékét a felek a szerződésben előre rögzítik [Ptk. 240. § (1) bek., 249. §].

 

BH 1997.5.240

Érvénytelen a szerződés, ha azt a gazdálkodó szervezet képviselőjeként a cégnyilvántartásban feltüntetett személy írta ugyan alá, de a vele szerződést kötő másik gazdálkodó szervezetnek tudomása volt arról, hogy ennek a személynek a képviseleti jogosultsága már megszűnt [Ptk. 29. § (2)-(4) bek., 246. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. (Gt.) 44. § (1) bek., 45. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. 2. § (4) és (5) bek.].

 

BH 1997. 242.

Az adásvételi szerződés vételárának részletekben való megfizetése a felek között nem hoz létre olyan tartós jogviszonyt, amelynek folytán a bíróság jogosult lenne a szerződés

módosítására [Ptk. 241. §, 365. §].

 

BH 1998. 443.

I. A kölcsönszerződés is a felek akaratnyilvánításával és nem a kölcsönösszeg átadásával jön létre [Ptk. 205. § (1) bek., 523. § (1) bek.].

II. A kölcsönszerződés lényeges tartalmi eleme a kölcsön összegének meghatározása. Ennek hiányában a kölcsönszerződés létrejötte nem állapítható meg [Ptk. 523. § (1) bek.].

 

BH 2000.260.

I. Az ingatlannak az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kerülése esetében a jogszabály szerint megillető elővásárlási jog alkalmazásának feltételei [1993. évi LXXVIII. tv. (Lt.) 58. § (1) bek., 59. §, 71. § (1) bek., Ptk. 120. § (1) bek., 215. §, 332. § (1) bek., 365. § (1) bek., 579. §].

II. A „jó erkölcsbe ütköző” szerződés ismérvei [Ptk. 200. § (2) bek.].

 

BH 2000. 408.

Kölcsönszerződéssel összefüggő, jogalap nélküli gazdagodásra alapított kamatigény mindaddig nem válik esedékessé, amíg azt a kötelezettől nem követelik. A kamatszámítás kezdő időpontja tehát pl. a fizetési meghagyás (kereset) benyújtásától állapítható meg [Ptk. 195. § (2)-(3) bek., 360. § (1) bek., 363. § (1) bek.].

 

BH 2001. 231.

A tárgyalás felfüggesztésének nem feltétele, hogy az előkérdésben indított eljárás valószínűleg sikerre vezessen [1952. évi III. törvény 152. § (1) bekezdés].

 

BH 2001. 380.

Általános szerződési feltételt támadó per elbírálása előkérdése annak a pernek, amely a megtámadott blanketta szerződéssel azonos tartalommal kívánja a szerződést létrehozni [1952. évi III. törvény 152. § (2) bekezdés, 1969. évi III. törvény 50/C. § (2) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 209. § (1)-(2) bekezdés].

 

BH 2003.10.409

A valódi vételár feltüntetésének hiánya az adásvételi szerződést nem teszi érvénytelenné. A szerződés létrejöttéhez azonban szükséges a feleknek a vételár tárgyában való megállapodása. Ennek hiányában a szerződés nem érvénytelen, hanem létre sem jöttnek minősül. [Ptk. 205. § (2) bek.].

 

BH 2004. 236.

 a joglemondó nyilatkozatot kiterjesztően értelmezni nem lehet, megállapítására kivételesen sor kerülhet akkor is, ha az ráutaló magatartással történt és a körülmények alapján kétségtelen a lemondás szándéka. Önmagában azonban valamely jog érvényesítésének a hiányából nem lehet a joglemondásra következtetni [Ptk. 207. § (3) bekezdés]. 

 

ÍH 2005. 110

JÓERKÖLCS FOGALMA A SZERZŐDÉS MEGÍTÉLÉSÉNÉL - NYILVÁNVALÓAN JÓERKÖLCSBE ÜTKÖZŐ SZERZŐDÉS

A szerződés nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközésének megállapítása során vizsgálandó szempontok.Az átalakulóban lévő társadalmi és gazdasági struktúra adta lehetőségek kihasználásával a privatizáció során szerzett korábbi állami tulajdonnak a tartozások rendezése elől másik társaságba történő kimentése nyilvánvalóan a társadalom erkölcsi rosszallását vonja maga után. Az ilyen szerződéssel elérni kívánt gazdasági cél a társadalmi közfelfogás számára elfogadhatatlan, tisztességtelen, ezért nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik [Ptk. 200. § (2) bekezdés].

 

ÍH 2008.43

OPCIÓS VÉTELÁR MEGHATÁROZÁSA - VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁVAL LÉTREJÖTT ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGTAGADÁSA - CSTV. 40. § ALAPJÁN SZERZŐDÉS MEGTÁMADÁSA

Az opciós megállapodásban a vételár - az összegszerű megjelölés nélkül - érvényesen meghatározható úgy is, hogy a felek a piaci árra utalnak, illetve a vételár kialakítását eredményező eljárási mechanizmust (szakértői értékbecslések beszerzése) rögzítik.

Amennyiben a vételi jog gyakorlása folytán létrejött adásvételi szerződésben feltűnően aránytalan értékkülönbözet mutatkozik, mert a jogosult a piaci árat az opciós megállapodástól eltérően számította és közölte, a hitelezők az adásvételi szerződést a Cstv. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján önállóan megtámadhatják [Ptk. 366. § (1) bek., Cstv. 40. § (1) bek. b) pont, Ptk. 237. § (2) bek.].

 

ÍH 2008.63

VÉTELI JOGBAN VALÓ MEGÁLLAPODÁS JELZÁLOGSZERZŐDÉSKÉNTI ELBÍRÁLÁSA - ZÁLOGSZERZŐDÉS JÁRULÉKOSSÁGA - INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSBA BEJEGYZETT, MEGSZŰNT VÉTELI JOG TÖRLÉSE - PERTÁRGYÉRTÉK JELZÁLOGJOG IRÁNTI PERBEN - A KERESET TÖBB JOGCÍME ÉS A TÁRGYI KERESETHALMAZ VISZONYA

I. Elvileg nincs akadálya annak, hogy a felek a kölcsön visszafizetését vételi jog alapításával biztosítsák, az ebből származó jogvita elbírálása során azonban fokozottan kell vizsgálni, hogy a megállapodás nem színlelt-e. Amennyiben megállapítható, hogy a hitelezőnek tulajdonszerzési, az adósnak tulajdon-átruházási szándéka egyáltalán nem volt és a vételi jog alapításának egyedüli célja a peres eljárásnak, valamint bírósági végrehajtásnak a megkerülése, a felek jogviszonyát a leplezett tartalom szerint, a zálogjog szabályainak az alkalmazásával kell rendezni.

II. A jelzálogjoggal biztosított követelés megszűnésével a jogosultat külön szerződéses kikötés nélkül, a zálogjog szabályai alapján terheli a törléshez szükséges okirat kiadásának kötelezettsége. Ennek elmulasztása esetén a bíróság ítélettel rendeli el a megszűnt jog törlését.

III. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog törlésére irányuló kereset, mint egy kérelem több jogcímen való alátámasztása nem eredményez tárgyi keresethalmazatot [Ptk. 207. § (5) bekezdés, 251. § (1), (3) bekezdés, 254. § (2) bekezdés, 259. § (3) bekezdés, 295. §; Inytv. 62. § (1) bekezdés].

 

ÍH 2009.60

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 1/2008. (XII. 4.) KOLLÉGIUMI VÉLEMÉNYE A BIZTOSÍTÉKI CÉLÚ VÉTELI JOG EGYES KÉRDÉSEIRŐL

I. A biztosítéki (fiduciárius) célból vételi jogot létesítő megállapodás önmagában a biztosítéki cél miatt nem érvénytelen - nem színlelt vagy tiltott - szerződés.

A biztosított alapügylet jogosultja (hitelező) azonban a kikötés biztosítéki jellege folytán vételi jogát nem gyakorolhatja a zálogjog érvényesítésére vonatkozó kógens törvényi rendelkezések megkerülését [Ptk. 200. § (2) bekezdés első mondat második fordulata] eredményező módon:

- érvénytelen a vételi jog kikötése, ha a hitelező a kielégítési jog megnyílta előtt szerezheti meg egyoldalú nyilatkozattal létrehozott adásvétel útján a dolog tulajdonjogát;

- érvénytelen a vételi jog kikötése, ha a hitelező a vételi jog gyakorlásakor egyfelől a biztosítékul szolgáló dolog értéke, másfelől a fennmaradó követelése közötti különbözeti összeg elszámolása alól mentesül.

II. Az elszámolási kötelezettség tartalma abban áll, hogy annak során a hitelező:

- a biztosítékul lekötött vagyontárgy értékéből

- az összegszerűen pontosan kimutatott, hátralékos követelése, járulékai és költségei kielégítésére jogosult.

Az elszámolási kötelezettség sérelmét célozza és eredményezi, ezért a jogszabály megkerülésével kötöttnek minősül a biztosítéki opciós megállapodásban a vételárnak a kölcsön összegével azonos olyan meghatározása, amelynél fogva a hitelező - a fennmaradó követelésének kielégítésén felül - a vételár és a biztosítékul lekötött dolog értéke közötti különbözethez is hozzájut.

III. Az érvénytelen biztosítéki opciós megállapodás érvényessé nyilvánítható, ha az érvénytelenség oka - az elszámolási kötelezettséget sértő vételár-meghatározás módja - kiküszöbölhető.

Érvényessé nyilvánítható az opciós szerződés akkor is, ha az érvénytelen kikötés mellőzésével a megállapodás a felek szándéka szerint megfelel a zálogszerződés tartalmának. Ez esetben a bíróság a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése felől is rendelkezik.

Érvényessé nyilvánítás hiányában az egyébként jogszerű követelés kielégítése az érvénytelen biztosítéki vételi jog gyakorlásával létrehozott adásvétel, a biztosítéki vagyontárgy tulajdonjogának megszerzése útján semmis.

 

BH 2012. 38.

 a gazdálkodó szervezet jogosult az őt megillető vételi jog gyakorlására más személyt kijelölni. A kijelölt személy nem válik a jogosult általános jogutódjává, a kijelölés nem jelenti a vételi jog átruházását [Ptk. 373. § (4) bek.].

 

BH 2012. 247.

 Egyedileg meg nem tárgyaltnak minősül a közjegyzői okiratba foglalt, egyedileg megfogalmazott szerződés is. E szerződés tisztességtelensége a 93/13/EGK irányelv mellékletének 1.i) pontjában szereplő okból is vizsgálható. [A tanács 93/13/EGK irányelve 3. cikk (3) bekezdése, melléklet 1.i) pont, Hpt. 203. § (6) bek., 213. § (1) bek. d) pont, Ptk. 209/A. § (2) bek., 210. § (1) bek., 236. § (1) bek.].

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------