Ítéletek

 

2017.07.31.

Az alábbi perek ma is megállják a helyüket a jogszabályok alapján. A Kúria gyakorlat a banki érveknek adott teret. Az alsóbb bíróságok viszont az Európai Bírósághoz fordultak.

C-483/16.    tisztességes-e a DH. törvényekkel korlátozni a fogyasztó jogérvényesítését a kötelező jogkövetkezmény alkalmazásával, ebből törölve az eredeti állapot helyreállítását, továbbá kötelezve egy bonyolult banki elszámolás felülvizsgálatára?

C-38/17.      tisztességes-e, ha a szerződéses árfolyamot a fogyasztó csak a szerződést követően ismeri meg?

C-51/17.      tisztességes-e, ha a kockázatfeltárás csak formai, a Hitelező az általa megismerhető kockázati elemekről nem tájékoztatja a fogyasztót? Az árfolyamrés, -mint egyik tisztességtelenség- kiesik-e a kockázat vizsgálatánál vagy az együttes hatást kell figyelembevenni? Kötelező-e a tisztességtelenség hivatalból észlelése, illetve észlelhető-e hivatalból?

C-118/17.    tisztességes-e, ha a tisztességtelenség jogkövetkezményét a fogyasztó érdekével ellentétesen, a hitelező érdekében szabályozzák? Tisztességes-e a fogyasztói joggyakorlat törvényen kívüli irányítása felsőbírói úton (PJE), különösen, ha a PJE előkészítése átláthatatlan, szabályozatlan?

C-126/17.    tisztességes-e, ha a kölcsön összegét a fogyasztó csak a szerződést követően, a hitelező egyoldalú nyilatkozata alapján ismerheti meg? Alkalmazható-e a szigorúbb nemzeti jogszabály [Hpt. 213.§ (1)] és a fogyasztó számára kedvezőbb elszámolás?

C-232/17.    tisztességes-e, ha a szerződéses a határozott kölcsön összeg helyett hitelkeret, finanszírozási igény, folyósítási limit fogalmakat használja; a törlesztőrészletet pedig "várható", "tájékoztató" jelleggel határozza meg? Tisztességes-e, ha a kölcsönösszeg, a törlesztőrészlet devizában, forintban nincs számszerűen meghatározva, csak kiszámítható módon?

C-259/17.    tisztességes-e, ha a tisztességtelenséget követően a bíróság átminősíti a devizaszerződést forintszerződésnek? Tisztességes-e, ilyenkor a fogyasztó számára kedvezőtlenebb kamat alkalmazása? A tisztességtelenség jogkövetkezményét befolyásolhatja-e más konstrukció (forint hitelesek) kedvezőtlenebb helyzete? A tisztességtelenség jogkövetkezménye lehet-e, hogy részben mégis megmarad az árfolyamkockázat? Tisztességes-e az árfolyam kockázat fogyasztóra telepítése, ha a hitelező nem figyelmeztette arról, hogy a törlesztőrészlet összege meghaladhatja a hitelképességi vizsgálat keretében bevizsgált jövedelemét? Ugyanez a kérdés felmerül a fedezet vizsgálata körében. Tisztességes-e az árfolyamkockázat fogyasztóra telepítése, ha nem figyelmeztették a kamatparítás törvényszerűségére, miszerint a magas BUBOR forint árfolyam esést okoz.

 

2016.09.22.

A mai tudásunk szerint jó eredménnyel perelhető:

ÁRFOLYAMKOCKÁZAT ÉRVÉNYTELENSÉGE (akár 15.000Ft illetékkel)

az összes devizaelszámolású kölcsön, amelyben nem szerepel az árfolyamkockázat annak hatása a törlesztőrészletre (sem a szerződésben, sem külön árfolyam kockázatfeltáró nyilatkozatban, sem az üzletszabályzatban/ÁSZF-ben);

"Ha a pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen." [Kúria 2/2014.PJE határozat 1. pont 3. bekezdés]

Ha volt kockázatfeltárás, akkor is lehet eredményt elérni, de akkor tanúbizonyítás erősítheti meg, hogy mivel, hogyan nyugtatta meg az ügyintéző az alig változó árfolyamról.

"Előfordulhatott ugyanis, hogy a szerződés egyértelmű megfogalmazása, a megfelelő tartalmú kockázatfeltáró nyilatkozat ellenére a szerződéskötés során a pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatás alapján a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az általa viselendő árfolyamkockázat nem valós, annak nincs reális valószínűsége, vagy az bizonyos mértékben korlátozott (van egy maximuma). Ez a helyzet akkor, ha a fogyasztó az árfolyamváltozás várható alakulásáról, maximális mértékéről a pénzügyi intézménytől, annak képviselőjétől konkrét, hitelt érdemlőnek tűnő, később azonban tévesnek, valótlannak bizonyult tájékoztatást kapott."

[Kúria 2/2014. számú PJE határozata III. fejezet 1. pont utolsó bekezdésben]

 

HITELINTÉZETI TÖRVÉNY szerinti semmisség (akár 15.000Ft illetékkel, ha tőkét megfizette)

törlesztő részlet meghatározásának hiányában a Budapest Bank, a CIB Bank szerződése, továbbá az OTP Bank Lpt. konstrukciós szerződése, az életbiztosításos szerződések, ahol nincs meghatározva a türelmi idő utáni törlesztőrészlet;

[Hpt. 213. § (1) Semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza

e) a törlesztő részletek ... összegét, ...,]

a kötelező lakáskassza avagy életbiztosítás havi költsége feltüntetése hiányában szintén érvénytelen az ilyen konstrukció.

[Hpt. 213. § (1) Semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza

b) ..., a hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett egyéb - esetleges - költségek meghatározását és összegét, ...]

Az 1/2016. PJE szűkítette a lehetőségeinket, elég, ha kiszámítható ( a számítás lehet az üzletszabályzatban, hirdetményben is)

 

TISZTESSÉGTELEN DÍJAK (akár 15.000Ft illetékkel)

A kamaton felül kért kezelési költség kikötés semmis az OTP Bank, a Raiffeisen Bank, ARGENTA, ERSTE Bank, stb. bankoknál.

[A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság 2014. február 27-i 5.Pf.21.704/2013/5. számú ítéletében felülbírálta Fővárosi Törvényszék 69.P.23.629/2011/27. számú ítéletét és tisztességtelennek minősítette az OTP Bank Nyrt. forint kölcsön szerződésének és üzletszabályzatának több pontját, így különösen a folyósítási jutalék és a kezelési költség felszámítását.]

A perbeli kölcsönszerződésben kikötött folyósítási jutalék a Ptk. 209. § (1) bekezdése, valamint az Irányelv 3. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az „Aziz" ügyben adott mindkét értelmezési szempontra, azért minősül tisztességtelennek, mert a Ptk. 201. § (1) bekezdésével ellentétben szolgáltatás nélkül írja elő a fogyasztó ellenszolgáltatását."

"A kezelési költség kikötése az előbbiekben kifejtetteken kívül azért is tisztességtelen, mert a Ptk. 277. § (4) és (5) bekezdése alapján a feleket együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli, amelyért külön költségtérítés jogszerűen nem követelhető."]

 

TISZTESSÉGTELEN VÉGREHAJTÁSI ZÁRADÉKOLÁS (36.000Ft illetékkel a végrehajtás megelőzhető)

Pontosabban a bank könyveinek elismertetése az adóssal, a felmondás közjegyzői okiratba foglalása érvénytelen, mert a bank dönt a teljesítések elszámolásáról, hátráltatja az adós jogérvényesítését és megfordítja a bizonyítást.

18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről

1. § (1) A fogyasztói szerződésben tisztességtelennek minősül különösen az a szerződési feltétel, amely

b) kizárólagosan a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel annak megállapítására, hogy teljesítése szerződésszerű-e;

i) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó jogszabályon vagy a felek közötti megállapodáson alapuló igényérvényesítési lehetőségeit, kivéve, ha azt egyben más, jogszabályban meghatározott vitarendezési móddal helyettesíti;

j) a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg.]

 

 

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen megállapította az AEGON Magyarország Hitel Zrt. deviza kölcsönszerződése semmisségét.

 

ARGENTA Credit Zrt.

A Fővárosi Törvényszék megállapította az Argenta Credit Zrt. deviza kölcsönszerződése semmisségét.

 

A PKKB a végrehajtást megszüntette, mivel ARGENTA Credit Zrt. kölcsönszerződése érvénytelen.

 

A BKKB a végrehajtást megszüntette egy kft. kezesével szemben, mivel ARGENTA Lízing Zrt. ingatlan finanszírozási lízingszerződése érvénytelen a tisztességtelenül meghatározott árfolyam miatt.

 

AXA Bank (volt Ella Bank)

Az AXA Bank Magyarországi Fióktelepe saját nevében nem járhat el, nyilatkozatai semmisek, a végrehajtási záradékot a Miskolci Törvényszék törölte.

 

Az AXA Bank Magyarországi Fióktelepe saját nevében nem járhat el, nyilatkozatai semmisek, -mondta ki a Fővárosi Ítélőtábla,- a belgiumi központot kell félnek tekinteni.

 

Budapest Autófinanszírozási Zrt.

A PKKB megállapította a Budapest Autófinanszírozási Zrt. deviza kölcsönszerződése semmisségét.

 

A PKKB megállapította a Budapest Autófinanszírozási Zrt. deviza kölcsönszerződése semmisségét.

 

CIB Bank Zrt.

A Szombathelyi Törvényszék megállapította a CIB Bank Zrt. deviza kölcsönszerződésének semmisségét.

 

A PKKB a végrehajtást megszüntette, mivel a CIB Bank Zrt. deviza kölcsönszerződése érvénytelen.

 

ERSTE Bank Zrt.

A Fővárosi Törvényszék megállapította az ERSTE BANK Zrt. deviza kölcsönszerződésének semmisségét a Hpt. 213.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a kölcsön összegének határozatlansága és a kettős árfolyam alkalmazása miatt.

A Fővárosi Törvényszék megállapította az ERSTE BANK Zrt. deviza kölcsönszerződésének semmisségét.

 

Hanwha Bank Zrt.

A Fővárosi Törvényszék megállapította az HAMWHA BANK Zrt. deviza kölcsönszerződésénél a kamatemelés semmisségét és az opciós vételi jog érvénytelenségét.

 

A Monori Járási Ügyészség a panasznak helytadva elrendelte a nyomozást a Hanwha Banktól vételi joggal megszerzett új lakástulajdonos erőszakos foglalása miatt.

 

A Monori jegyző kártérítés megállapítása mellett eltiltotta a Hanwha Banktól vételi joggal megszerzett új lakástulajdonosát a birtokháborítástól.

 

IMPULS-LEASING Zrt.

A Fővárosi Törvényszék megállapította az IMPULS-LEASING Zrt. devizaalapú lízing szerződésének semmisségét.

 

LOMBARD Zrt.

A PKKB elutasította a LOMBARD követelését, mert a szerződés érvénytelen. A Fővárosi Törvényszék 2016.05.12-én jogerőre emelte .

 

K&H Bank

A Váci Járásbíróság a végrehajtást megszüntette, mivel a K&H Bank kölcsönszerződése érvénytelen.

 

A Budapest Környéki Törvényszék a végrehajtást jogerősen megszüntette, mivel a K&H Bank kölcsönszerződése érvénytelen.

 

A Szolnoki Törvényszék a végrehajtást jogerősen megszüntette, mivel a K&H Bank kölcsönszerződése érvénytelen.

 

A Fővárosi Törvényszék a végrehajtási záradékot jogerősen törölte, mert a K&H Bank kölcsönszerződése a felmondás esetére nem határozta meg a teljesítés devizanemét, a közjegyző pedig önhatalmúlag devizában rendelte el.

 

Merkantil Bank Zrt.

A PKKB megállapította a Merkantil Bank Zrt. deviza kölcsönszerződésének semmisségét.

 

OTP Bank Nyrt.

a Budapest Környéki Törvényszék az OTP Faktoring Zrt. keresetét elutasította, mert nem bizonyította a forint folyószámla A hitel szerződésből fennálló tartozását.

 

A PKKB az OTP Faktoring Zrt. keresetét elutasította, mert nem bizonyította a forint kölcsönszerződésből fennálló tartozását.

 

OTP Jelzálogbank Zrt.

A PKKB I. fokon, a Fővárosi Törvényszék II. fokon utasította el az OTP Jelzálogbank Zrt. szerződésének érvénytelensége megállapítását, végül a Kúria felülvizsgálatban megállapította a deviza kölcsön semmisségét.

 

A Fővárosi Törvényszék az OTP Jelzálogbank Zrt. szerződésében semmisnek mondta ki a hitelbeállítási jutalék felszámítását

 

OTP Ingatlanlízing Zrt.

A Fővárosi Törvényszék megállapította az OTP Ingatlanlízing Zrt. kamatemelésének érvénytelenségét.

 

PSA Finance Hungária Zrt.

A BKKB megállapította PSA Finance Hungária Zrt. díjmódosításának érvénytelenségét üzletszabályzat hiányában

 

Raiffeisen Bank

A Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy az elidegenítési és a terhelési tilalom kikötése semmis szerződési feltétel, a kölcsön fedezete szabadon eladható.

 

A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen megállapította a Raiffeisen Bank választott bírósági kikötésének érvénytelenségét.

 

Sberbank (volt Volksbank) Zrt.

A bíróság a végrehajtást megszüntette, mert a THM nem számolható és nincs kamat a szerződésben, továbbá tisztességtelen az árfolyamkockázat.

 

ZEE Capital

A ZEE Capital tulajdonjogát a Földhivatal -adós hozzájárulása hiányában- törvénytelenül jegyezte be, a tulajdonjogot a Fővárosi Törvényszék törölte.

 

Amit nem dolgoztunk fel:

A vissza nem adott gépjárművek miatt az adós ellen indult nyomozásokat az ügyészség megszünteti (lopás, sikkasztás, jármű önkényes elvétele);

Az adóstól elvitt jármű visszaszerzésében, továbbá a forgalomból kivonás esetén a jegyzőtől (önkormányzat) birtokvédelmet lehet kérni;

Kölcsön (nem lízing!) esetén 5 év után a törzskönyvet ki kell kérni (új szerződést nem szabad aláírni).