Tisztelt _______________ Bíróság!

Cím: _________________________

 

 

Zakariás Gerzson (lakcím: 7633 Pécs, Koszosházi út 6/A.) adós ellen az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Mozsár u. 8. 21. Cg.sz: 01-10-043876) végrehajtást kérő által indított 0415.V.111/2013. számú eljárásban az adós az alábbi

 

k é r e l m e t

 

terjeszti elő:

 

 

1. Az adós kéri a lefoglalt ABC-123 frsz-ú személygépkocsi (törzskönyvének) foglalása mellett a használat árverésig fennmaradását az alábbiak alapján:

 

2. Az adós a gépjármű árveréséig jogosult használatra a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 103.§ (8) bekezdése alapján, mivel az adósnak arra:

- a munkavégzése helyszínére történő eljutása;

- üzleti tevékenységének folytatása;

- saját és családtagjainak szállítása érdekében van szüksége.

Vht. 103.§ (8) A végrehajtást foganatosító bíróság a természetes személy adósnak a foglalásról való tudomásszerzést követő 8 napon belül a bírósághoz előterjesztett kérelmére a kérelem beérkezését követő 8 napon belül, meghallgatás tartása esetén pedig a meghallgatáson meghozott végzéssel engedélyezheti a lefoglalt gépjármű - több gépjármű esetén egyik gépjárműve - árverésig történő használatát, ha az adósnak arra a munkavégzése helyszínére történő eljutása, üzemi, üzleti tevékenységének folytatása vagy saját és családtagjainak szállítása érdekében van szüksége, és az eljárás során korábban rendbírsággal nem sújtották. A kérelemben meg kell jelölni annak indokát és azt, hogy a kérelmező a meghallgatásra rövid úton milyen módon idézhető, továbbá csatolni kell hozzá a kérelem indokainak alátámasztását igazoló okiratokat. A bíróság a gépjármű használatát engedélyező végzését megküldi a végrehajtónak, aki intézkedik a gépjármű forgalomba történő visszahelyezése iránt. A bíróság végzése ellen nincs helye fellebbezésnek. Az adós köteles a gépjárművet az árverés megtartása érdekében a végrehajtó felhívására a felhívásban megjelölt időpontban és helyszínre szállítani, ennek elmulasztása esetén vele szemben rendbírság kiszabásának van helye.

 

3. A gépkocsi használata azért szükséges, mivel: ______________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

4. Adós mellékelten csatolja:

- munkaszerződését, munkaköri leírását;

- az egyéni vállalkozása igazolásáról szóló vállalkozói engedély másolatát;

- gyermeke iskolalátogatási igazolását;

- orvosi igazolást a mozgáskorlátozottságáról.

-----------------------------------------------------------------------------

Kelt: Budapesten, 2013.augusztus 01. napján.

 

Melléklet:             

 

Tisztelettel

Baracskai László

adós