Tisztelt _______________ Bíróság!

Cím: _________________________

 

 

Zakariás Gerzson (lakcím: 7633 Pécs, Koszosházi út 6/A.) adós ellen az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Mozsár u. 8. 21. Cg.sz: 01-10-043876) végrehajtást kérő által indított 0415.V.111/2013. számú eljárásban az adós az alábbi

 

k é r e l m e t

 

terjeszti elő:

 

 

1. Az adós kéri a lefoglalt ABC-123 frsz-ú személygépkocsi foglalás alóli feloldását (és a forgalomba való visszahelyezését) az alábbiak alapján:

 

2. Az adós a gépjárművet munkája ellátásához használja és értéke nem haladja meg az 1,2MFt-ot, így a gépjármű mentes a foglalás alól a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 103.§ (6) bekezdése alapján, figyelemmel a Vht. 307.§ (2) bekezdés l) pontja és az adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalás alóli mentességéről szóló 13/2001. (X. 10.) IM rendelet 1.§ b) pontjára is.

 

Vht. 103.§ (5) A természetes személy adós foglalkozásának gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalásakor - a zár alá vétel alkalmazásának kivételével - csak a törzskönyvet kell lefoglalni és a foglalási jegyzőkönyv másolatával együtt megküldeni az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak, ha pedig ez nem állapítható meg, a gépjárművet nyilvántartó hatóságnak; az adós a gépjármű értékesítéséig - a zár alá vétel esetét kivéve - a gépjárművet használhatja. Ha az adós a végrehajtási eljárás tartama alatt a foglalkozásával felhagyott, vagy a foglalkozás végzéséhez szükséges engedélyét visszavonták, az (1)-(4) bekezdés szerint kell eljárni.

 

Vht. 103.§ (6) Ha az (5) bekezdésben említett gépjármű becsértéke nem éri el az igazságügyért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében foglalt összeget, a gépjármű mentes a végrehajtás alól.

 

Vht. 307. § (2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg

l) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a természetes személy adós foglalkozásának gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjármű becsértékének azt az összegét, amelynél alacsonyabb becsérték esetén a gépjármű mentes a végrehajtás alól, továbbá azt az összeget, amely a gépjármű értékesítése során befolyt vételárból az adóst illeti meg,

 

13/2001. (X. 10.) IM rendelet

az adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalás alóli mentességéről

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 307. §-a (2) bekezdésének l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

„1. § A bírósági végrehajtás során a természetes személy adós foglalkozásának (hivatásának) gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjármű akkor mentes a foglalás alól, ha a becsértéke nem éri el

a) motorkerékpár esetén a                                 150 000 Ft-ot;

b) személygépkocsi esetén az          1,2 millió Ft-ot;

c) autóbusz esetén a                           3,5 millió Ft-ot;

d) tehergépkocsi esetén a                   3,5 millió Ft-ot;

e) nyerges vontató esetén (szerelvénnyel együtt) az     5 millió Ft-ot.

 

3. Adós mellékelten csatolja az egyéni vállalkozása igazolásáról szóló vállalkozói engedély másolatát.

 

4. A gépkocsi a vállalkozási tevékenység ellátásához azért szükséges, mivel: ______________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------

Kelt: Budapesten, 2013.augusztus 01. napján.

Melléklet:             

 

Tisztelettel

Baracskai László

adós