Banki elszámolás elutasítása

 

 

Ügyfél neve:                        Barna Milán

 

Értesítési címe:                   1054 Budapest, Zablás utca 3. VI/3.

 

Szerződés száma:               MTC/3546050499

 

 

A korábban benyújtott panaszomat az alábbiakkal egészítem ki:

 

Tudomásomra jutott, hogy a szerződésem nem tartozik az Elszámolási Törvény hatálya alá, ha a két tisztességtelen feltétel (kettős árfolyam és kamatemelés) egyedileg megtárgyaltnak minősül. Erről Önök nem tájékoztattak. Panasszal élek, mert a választási lehetőségről nem tájékoztattak és panasszal élek, mert az elszámolást ezokból sem fogadom el. Továbbra is fenntartom, hogy a szerződésem semmis kikötéseken alapul, amelyet bíróságon kívánok érvényesíteni.

 

1. Panasszal élek az elszámolással kapcsolatban, mivel nem tájékoztattak arról, hogy csak akkor tartozom az elszámolási törvény hatálya alá, ha az árfolyamrés és az egyoldalú díjemelés egyedileg meg nem tárgyalt feltételnek minősül. A szerződésem nem tartozik az elszámolási törvény hatálya alá, mivel a szerződéskötés során az árfolyamrés (pénzváltás) és a hiteldíj módosítás feltételeit egyedileg megtárgyaltnak tekintem; én választottam, én akartam. Nyilván az alacsonyabb törlesztőrészletű deviza elszámolású kölcsönt választottam, ráadásul a pénzváltásról (folyósításkor devizáról forintra és törlesztéskor forintról devizára) nem kellett gondoskodnom, mert azt maga a hitelező magára vállalta. A változó kamat/díj szerződéskötéskor mindig alacsonyabb, mint a fix kamatozású konstrukciónál. A változó kamat a pénzpiaci kamatok csökkenésével csökken és emelkedni is csak akkor emelkedik, ha kedvezőtlenebbé válik a pénzpiaci helyzet (BUBOR, LIBOR jegybanki alapkamat).

DH1.tv. 1. § (1) E törvény hatálya a 2004. május 1. napja és az e törvény hatálybalépésének napja között kötött fogyasztói kölcsönszerződésre terjed ki. E törvény alkalmazásában fogyasztói kölcsönszerződésnek minősül a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között létrejött deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) vagy forint alapú hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés, ha annak részévé a 3. § (1) bekezdése vagy a 4. § (1) bekezdése szerinti kikötést is tartalmazó általános szerződési feltétel vagy egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel vált.

Ptk. 205/A. § (1) Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

DH1.tv. 3. § (1) A fogyasztói kölcsönszerződésben - az egyedileg megtárgyalt szerződési feltétel kivételével - semmis az a kikötés, amely szerint a pénzügyi intézmény a kölcsön-, illetve a lízingtárgy megvásárlásához nyújtott finanszírozási összeg folyósítására a vételi, a tartozás törlesztésére pedig az eladási vagy egyébként a folyósításkor meghatározott árfolyamtól eltérő típusú árfolyam alkalmazását rendeli.

DH1.tv. 4. § (1) Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában vélelmezni kell, hogy tisztességtelen az annak részét képező egyoldalú kamatemelést, költségemelést, díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötés - az egyedileg megtárgyalt feltétel kivételével -, ..."

 

2. Panasszal élek továbbra is a szerződés érvénytelensége miatt

Önök tisztességtelen árfolyamot alkalmaztak, mivel nem határozták meg az árfolyam módosítás referenciahelyét, továbbá nem tájékoztattak arról, hogy az árfolyam emelkedés miatt a törlesztőrészletem meghaladhatja a forintkölcsönök törlesztőrészletét, de még a jövedelmemet is. Ezért az árfolyam módosítás a Ptk. 209.§ (1) bekezdés a Kúria 2/2014. jogegységi határozata szerint tisztességtelen, a 93/13/EGK IRÁNYELV szerint pedig nem írottnak kell tekinteni.

 

3. A szerződésem az alábbi okok miatt is semmis

Nem tartalmazza a kölcsön összegét devizában és az a folyósítás napjának ismerete nélkül ki sem számolható.

Hpt. 213. § (1) Semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza

a) a szerződés tárgyát,

Nem tartalmazza a THM-et, a kötelező élet/vagyon/casco biztosítás díját, a lakás takarék kassza törlesztőrészletét, a közjegyzői eljárás, az ingatlan értékbecslés díját, a kötelező bankszámla nyitás/vezetés költségét.

Hpt. 213. § (1) Semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza

b) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót, a hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett egyéb - esetleges - költségek meghatározását és összegét, vagy ha az ilyen költségek pontosan nem határozhatók meg, az ezekre vonatkozó becslést,

Nem tartalmazza a kamat, kezelési költség, folyósítási jutalék, szerződéskötési díj éves százalékos díját, továbbá a teljes futamidő összes költségének összegét.

Hpt. 213. § (1) Semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza

c) a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve a kamatokat, járulékokat, valamint ezek éves,

Nem tartalmazza a törlesztőrészletek összegét devizában, az első törlesztőrészlet időpontját, az összes törlesztőrészlet számát.

Hpt. 213. § (1) Semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza

e) a törlesztő részletek számát, összegét, a törlesztési időpontokat,

 

4. A panasz eljárásban azért veszek részt, mert minden fórumot ki kívánok használni a törvénytelen szerződésem bemutatására.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelt: Budapesten 2015. november 29. napján.

 

 

 

Barna Milán

Fogyasztó aláírása